L'Absenta, d'Agustí Clua i Ferré

Publicat per locel | 4 Jun, 2007

 

L'Absenta 

 

Es tracta d'un aplec de textos, que sembla haver publicat abans a alguna revista local, on la narradora reviu la vida de jove al seu poble, Camarles, des de l'òptica actual.

El llibre està escrit en un registre col·loquial i fa servir nombrosos dialectalismes, que recull en un glossari final de 19 pàgines, on trobem paraules i expressions com abadimat, bèmbia, coste i valgue, esclet, gaitós, gunia, morrandes, xera ma andera, etc. 

Agustí Clua i Ferré és llicenciat en Filologia Catalana i en Comunicació Audiovisual.

Crònica de l'Obra del Diccionari, d'A.M. Alcover

Publicat per locel | 13 Abr, 2007
Crònica de l'Obra del Diccionari

A.M. Alcover

Aquest llibre conta la història del Diccionari català-valencià-balear (que ja ha arribat a la 9a edició enguany) i presenta totes les persones que s'han pogut identificar com a col·laboradores, prenent com a font el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, l'eina d'enllaç entre mossèn Alcover i els esmentats col·laboradors.

Concretament, se centra en el període que va de la Lletra de convit fins al començament del tercer volum.

Caçadors de paraules dedica un capítol al català de l'Ebre

Publicat per locel | 9 Abr, 2007

Caçadors de paraules (TVC)

El català de l'Ebre (capítol 14)

El podeu veure i escoltar a 3alacarta (TVC).

 

 

La segona edició del DIEC

Publicat per locel | 9 Abr, 2007

Diccionari de la llengua catalana

Institut d'Estudis Catalans

 

 

Ha aparegut la segon edició del DIEC (Barcelona, 2007).

 

També es pot consultar en línia:

 

 DIEC2

 

Apuntem alguna de les novetats:

a boqueta (de) nit loc adv. A entrada de fosc.
blan -a
adj. Bla.
curro -a
adj. i m. i f. Manc 2.

dènou adj. i m. Dinou.
dèsset adj. i m. Disset.
díhuit adj. i m. Divuit.
eixe -a adj. i pron. Aqueix.
este -a adj. i pron. Aquest.
guatla f. Guatlla.

marraixa f. Garrafa.
raïl m. Arrel 1.
tresmall m. Ormeig format per tres xarxes superposades, una de més cega i més gran al mig i dues altres de malla més ampla, unides per les vores, que hom cala en ziga-zaga.

...

Per a més informació:

Diccionari de la Llengua Catalana, nova edició (IEC)

Butlletí del IEC, 5

Butlletí del IEC, 6

 

 

 

Més novetats:

adesar v. tr. Desar.
algorfa f. Gorfa.
aliacrà m. Icterícia.
aliacrà2 m. Escorpí 1.
aixarop m. Xarop.
almanco
adv. Almenys.
aucell m. Ocell.
arruixar
2 v. tr. Ruixar.
bateó m. Llenega.
batle batlessa m. i f. Batlle.
batxiller –a
adj. i m. i f. Tafaner.
bigot m. Bigoti.
cabreta [usat generalment en pl.] f. 1 Petita onada blanca d’escuma. 2 Núvol petit que fa estol. Quan al cel hi ha cabretes a la terra hi ha pastetes.
cagarrines f. pl. Cagarines.

capsot m. Capsigrany.
cèntims m. pl. Diners.
clec m. 1 Soroll sec. m. 2 Tancador de pressió. Una màniga cordada amb dos clecs.
complit –ida adj. Perfecte.
dènou adj. i m. Dinou.
despitralat -ada adj.
escoar v. tr. Escuar.
eu interj. Exclamació usada per a expressar admiració o sorpresa.
fatxada f. Façana 1.

fem m. Escombraries.
ferrada f. Galleda.
foia f. Fondalada originada per l’acció erosiva de les aigües o relacionada amb una fossa tectònica.
grisós
osa adj.
garguirot m. Cop donat amb el dit del mig fent-lo lliscar amb força sobre el polze.
hedra f. Heura.
inclús adv. Fins i tot.
llagar v. tr. i intr. pron.
llavadora f. Rentadora.
malesa f. Bosquina espessa.
motlura f.
màmia f. Femella amb alguna mamella que no porta llet.
peiró m. Creu de terme || Pilastra que sosté una capelleta situada a la vora d'un camí.perxe m. Porxo.
pipella f. Parpella.
podrimer m. Podrimener.
poniol m. Poliol.
potra f. Bona sort.

rebeca f.
regalíssia f. Regalèssia.

La terrissa dels iaios

Publicat per locel | 8 Mar, 2007

La terrissa dels iaios

Elena Espuny

Aeditors ha publicat aquest llibre d'Elena Espuny dins la col·lecció "El riu de lletres".

La terrissa dels iaios ensenya, al llarg d'un conte il·lustrat per Àlex Ferrer amb 25 dibuixos, les formes, els noms i els usos de la terrissa tradicional de les comarques de Tarragona, als centres del Vendrell, Montblanc, Miravet, Benissanet, la Galera... La visita d'una xiqueta a cada dels seus avis, que viuen a pagès, la posa en contacte amb un món on tot funciona d'altra manera.

Al final del llibre hi ha un glossari de noms i usos.

9a edició del DCVB

Publicat per locel | 8 Mar, 2007

Acaba de sortir la novena edició enquadernada en deu volums del Diccionari català-valencià-balear d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, conegut com a Alcover-Moll.

A Tortosa, no t'ho perdes, hi ha el carrer Alcover i Moll.

També es pot consultar en línia a l'adreça següent: dcvb.iecat.net

Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya

Publicat per locel | 20 Feb, 2007

Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya

Pere Navarro Gómez


L'Associació Cultural del Matarranya ha publicat aquest treball del Dr. Pere Navarro Gómez, professor de la URV, que conté un total de 186 mapes on apareixen representades variants fonètiques, morfològiques i lèxiques dels parlars de la zona estudiada. Sens dubte,una bona mostra de la variació que la llengua catalana presenta a la comarca del Matarranya.

Palometa

Publicat per locel | 18 Feb, 2007

La Palometa és lo nom del centre de documentació del CEL.

Al DCVB s'hi troben estos sinònims de palometa:

paloma parpallol, parpellol; pampallola, pampaiola, pampanyola; papiola; papalló, papallona (o papaiona, papaona); pàpola, pàpula; papillota; senyoreta; voliana, voliaina, voligana; volandrina; volall; mariposa.

A més, al Tresor de Griera hi trobem: papovalai i parpellola.

 (Segueix)

Petit, menut i xicotet

Publicat per locel | 9 Feb, 2007

Vet aquí els intensius que hi ha al DCVB de les paraules petit, menut i xic:

Petit: petitet, -eta; petitetxo, -etxa; petitel·lo, -el la; petitiu, -iua; petiteu, -eua; petitó, -ona; petitoi, -oia; petitei, -eia; petitengo, -enga; petitingo, -inga; petitonet, -eta; petitonel·lo, -el·la; petitonetxo, -etxa; petitonoi, -oia.

Menut: menudet, -eta; menudel·lo, -el·la; menudeu, -eua; menudiu, -iua; menudó, -ona; menudoi, -oia; menudic, -ica; menudingo, -inga; menudinyo, -inya; menudíssim, -íssima.

Xic: xiquet, xicó, xicotet, xicolet, xicotiu, xicotico, xiquinyo, xicotinyo, xicoi, xicorrotiu, xicorrotet, xicotingo, xiquingo, xiquiu, xicorrotingo, xicorrotico, xicorrotiquiu, xicorrolet, xicorrotet.

Els que consten al Corpus de l'IEC com a apreciatius són estos:

Petit: petitet, petitíssim, petitó, petitoi, petitonet, repetit, petitissim, petito, petitò, petitot, petiteta, petitíssima, petitiua, petitoia, petitona, petitoneta, repetita, petitísima, petitissima, petitoya, petitets, petitíssims, petitius, petitois, petitons, petitissims, petitetes, petitíssimes, petitiues, petitones, repetites, petitetas, petitisimas, petitonas, petitoyas.

Menut: menudet, menudí, menudíssim, remenut, menudeta, menudiuaremenuda, menudets, menudins, menudíssims, menudois, menudons, remenuts, menudetes, menudíssimes, remenudes, menudetas.

Xic: xicarró, xiconino, xicorrotet, xicotet, xicotiu, xiquet, xiquitiu, chichet, chicotet, chicuelo, chiquét, chiquet, chiquets, gicorrotet, gicotet, giquet, xicón, xicarrona, xicona, xiconina, xicoteta, xicotina, xiqueta, chicoteta, chiqueta, gicoteta, giqueta, xicarrons, xiconinos, xicotets, xiquets, chiconinos, chicotets, chicuelos, chiquets, xicotets, xicarrones, xicotetes, xiquetes, chicotetes, gicotetes, xiquetas.

 (Segueix)

Benvingudes i benvinguts!

Publicat per locel | 9 Feb, 2007

Benvingudes i benvinguts al bloc del CEL a Tinet.

El Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC té la seu a Alcanar. L'adreça és la següent:

c. Bon Matí, 15
43530 ALCANAR
tel.: 977 73 20 65
fax: 977 72 01 73
a/e: locel@tinet.org

També pots visitar-nos a esta pàgina web:

http://www.alcanar.com/entitats/cel/

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10