Petit, menut i xicotet

Publicat per locel | 9 Feb, 2007

  Vet aquí els intensius que hi ha al DCVB de les paraules petit, menut i xic:

  Petit: petitet, -eta; petitetxo, -etxa; petitel·lo, -el la; petitiu, -iua; petiteu, -eua; petitó, -ona; petitoi, -oia; petitei, -eia; petitengo, -enga; petitingo, -inga; petitonet, -eta; petitonel·lo, -el·la; petitonetxo, -etxa; petitonoi, -oia.

  Menut: menudet, -eta; menudel·lo, -el·la; menudeu, -eua; menudiu, -iua; menudó, -ona; menudoi, -oia; menudic, -ica; menudingo, -inga; menudinyo, -inya; menudíssim, -íssima.

  Xic: xiquet, xicó, xicotet, xicolet, xicotiu, xicotico, xiquinyo, xicotinyo, xicoi, xicorrotiu, xicorrotet, xicotingo, xiquingo, xiquiu, xicorrotingo, xicorrotico, xicorrotiquiu, xicorrolet, xicorrotet.

  Els que consten al Corpus de l'IEC com a apreciatius són estos:

  Petit: petitet, petitíssim, petitó, petitoi, petitonet, repetit, petitissim, petito, petitò, petitot, petiteta, petitíssima, petitiua, petitoia, petitona, petitoneta, repetita, petitísima, petitissima, petitoya, petitets, petitíssims, petitius, petitois, petitons, petitissims, petitetes, petitíssimes, petitiues, petitones, repetites, petitetas, petitisimas, petitonas, petitoyas.

  Menut: menudet, menudí, menudíssim, remenut, menudeta, menudiuaremenuda, menudets, menudins, menudíssims, menudois, menudons, remenuts, menudetes, menudíssimes, remenudes, menudetas.

  Xic: xicarró, xiconino, xicorrotet, xicotet, xicotiu, xiquet, xiquitiu, chichet, chicotet, chicuelo, chiquét, chiquet, chiquets, gicorrotet, gicotet, giquet, xicón, xicarrona, xicona, xiconina, xicoteta, xicotina, xiqueta, chicoteta, chiqueta, gicoteta, giqueta, xicarrons, xiconinos, xicotets, xiquets, chiconinos, chicotets, chicuelos, chiquets, xicotets, xicarrones, xicotetes, xiquetes, chicotetes, gicotetes, xiquetas.

  Ací podeu veure els mapes que hi ha al web del CEL de petit, xicotet, etc.:

  a la Terra Alta (ALTA: mapa L474)

  i al Montsià (Buj: mapa 19).


1 Comentaris & 0 Retroenllaços de "Petit, menut i xicotet"

  Vull felicitar l'amic i company Albert Aragonés per la idea que ha tengut.

  Publicat per Àngela Buj Alfara 09 Feb 2007, 15:53
   La segona lletra de cotxe: