Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya

Publicat per locel | 20 Feb, 2007

Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya

Pere Navarro Gómez


L'Associació Cultural del Matarranya ha publicat aquest treball del Dr. Pere Navarro Gómez, professor de la URV, que conté un total de 186 mapes on apareixen representades variants fonètiques, morfològiques i lèxiques dels parlars de la zona estudiada. Sens dubte,una bona mostra de la variació que la llengua catalana presenta a la comarca del Matarranya.

Palometa

Publicat per locel | 18 Feb, 2007

La Palometa és lo nom del centre de documentació del CEL.

Al DCVB s'hi troben estos sinònims de palometa:

paloma parpallol, parpellol; pampallola, pampaiola, pampanyola; papiola; papalló, papallona (o papaiona, papaona); pàpola, pàpula; papillota; senyoreta; voliana, voliaina, voligana; volandrina; volall; mariposa.

A més, al Tresor de Griera hi trobem: papovalai i parpellola.

 (Segueix)

Petit, menut i xicotet

Publicat per locel | 9 Feb, 2007

Vet aquí els intensius que hi ha al DCVB de les paraules petit, menut i xic:

Petit: petitet, -eta; petitetxo, -etxa; petitel·lo, -el la; petitiu, -iua; petiteu, -eua; petitó, -ona; petitoi, -oia; petitei, -eia; petitengo, -enga; petitingo, -inga; petitonet, -eta; petitonel·lo, -el·la; petitonetxo, -etxa; petitonoi, -oia.

Menut: menudet, -eta; menudel·lo, -el·la; menudeu, -eua; menudiu, -iua; menudó, -ona; menudoi, -oia; menudic, -ica; menudingo, -inga; menudinyo, -inya; menudíssim, -íssima.

Xic: xiquet, xicó, xicotet, xicolet, xicotiu, xicotico, xiquinyo, xicotinyo, xicoi, xicorrotiu, xicorrotet, xicotingo, xiquingo, xiquiu, xicorrotingo, xicorrotico, xicorrotiquiu, xicorrolet, xicorrotet.

Els que consten al Corpus de l'IEC com a apreciatius són estos:

Petit: petitet, petitíssim, petitó, petitoi, petitonet, repetit, petitissim, petito, petitò, petitot, petiteta, petitíssima, petitiua, petitoia, petitona, petitoneta, repetita, petitísima, petitissima, petitoya, petitets, petitíssims, petitius, petitois, petitons, petitissims, petitetes, petitíssimes, petitiues, petitones, repetites, petitetas, petitisimas, petitonas, petitoyas.

Menut: menudet, menudí, menudíssim, remenut, menudeta, menudiuaremenuda, menudets, menudins, menudíssims, menudois, menudons, remenuts, menudetes, menudíssimes, remenudes, menudetas.

Xic: xicarró, xiconino, xicorrotet, xicotet, xicotiu, xiquet, xiquitiu, chichet, chicotet, chicuelo, chiquét, chiquet, chiquets, gicorrotet, gicotet, giquet, xicón, xicarrona, xicona, xiconina, xicoteta, xicotina, xiqueta, chicoteta, chiqueta, gicoteta, giqueta, xicarrons, xiconinos, xicotets, xiquets, chiconinos, chicotets, chicuelos, chiquets, xicotets, xicarrones, xicotetes, xiquetes, chicotetes, gicotetes, xiquetas.

 (Segueix)

Benvingudes i benvinguts!

Publicat per locel | 9 Feb, 2007

Benvingudes i benvinguts al bloc del CEL a Tinet.

El Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC té la seu a Alcanar. L'adreça és la següent:

c. Bon Matí, 15
43530 ALCANAR
tel.: 977 73 20 65
fax: 977 72 01 73
a/e: locel@tinet.org

També pots visitar-nos a esta pàgina web:

http://www.alcanar.com/entitats/cel/