Els i les dirigents socialistes que vull

1) Que es defineixin, no que parlin de generalitats sinó que es refereixin a polítiques concretes i per a persones determinades . Cap discurs, cap entrevista, cap article sense parlar dels problemes de les persones. Fins i tot quan es parli de com ha de ser el partit s’ha de supeditar i justificar el que es diu només en funció dels problemes i dels interessos de les persones.

2) Preparats i preparades intel.lectualment – que no vol dir tenir títols universitaris i brillants expedients acadèmics – però també amb capacitat de comunicar passió i entusiasme i que, per tant, la gent quan els vegi, no els tingui per uns professionals sinó per activistes compromesos i compromeses que s’apassionen pel que diuen i fan. En definitiva, amb empatia, que vol dir que els ciutadans i ciutadanes vegin que senten com ells i elles les alegries i les dificultats i que es preocupen pels seus problemes com si fossin seus

3) A banda de la política, dirigents reconeguts i reconegudes en algun dels centenars de moviments socials: juvenils, de la gent gran, sindicals, educatius, sanitaris, del benestar social, de la cultura, de la investigació, de la emprenedoria, de l’associacionisme veïnal, del món esportiu i de tants altres. És a dir, que els ciutadans i ciutadanes els vegin disposats a col.laborar i dedicar-hi una part del seu temps de forma activa i altruista.

4) Treballadors i treballadores entregats i entregades, que pensin i practiquin de veritat que la política d’esquerres no és treballar de 8 a 3 i de dilluns a divendres. Que sàpiguen que no hi ha ponts ni vacances en un conveni sinó que l’¡oci i el descans és més reduït que en qualsevol altra activitat laboral. Els ciutadans i ciutadanes tenen problemes 24 hores al dia i 365 dies a l’any.

5) Que els encanti compartir trobades amb els companys i companyes i simpatitzants del partit i no defugin la confrontació amb els adversaris. De vegades fa mandra una cosa i l’altra però són imprescindibles per servir millor les persones.

6) Que considerin el canvi una condició del pensament socialista i de la seva activitat política: els socialistes volem canviar el món perquè la seva tendència immanent és acumular poder i recursos els poderosos. Per tant, no hem vingut a gestionar la realitat de forma innòcua perquè això seria col.laborar a augmentar les desigualtats d’oportunitats que volem corregir. Per això som d’esquerres. I canviar la societat significa que els qui disposen de més recursos han d’aportar més a les persones que pateixen aquestes desigualtats i això no es fa sense confrontació encara que sigui incòmoda.

7) Que mai no creguin que els canvis de persones al Partit s’han de fer només en base a la data de naixement i, encara d’entre aquests, només d’uns quants sinó que la incorporació de nova gent, de qualsevol edat, s’ha de produir en base a la capacitat i els mèrits assolits en el compromís cívic i polític. Això és el que esperen els ciutadans i les ciutadanes.

8) Dirigents humils, que aquells i aquelles que han ocupat càrrecs reconeguin la seva part de responsabilitat sobretot en els errors i es manifestin permanentment disposats i disposades al relleu independentment del temps que hagin desenvolupat un càrrec intern o públic o de la seva edat. Els ciutadans i les ciutadanes no entenen que sempre vulguem justificar-ho tot sense assumir les nostres responsabilitats

9) Dirigents disposats i disposades a treballar en equip i amb capacitat de fer-ho i que d’això en facin norma. Els lideratges i la tasca en solitari no són tan reconeguts pels ciutadans i les ciutadanes.

10) Dirigents disposats i disposades a posar a consideració dels ciutadans i les ciutadanes les decisions principals que afecten la regulació de la vida col.lectiva. No fer-ho serà percebut sempre com una mostra de desconfiança

11) En el cas del PSC, dirigents disposats i disposades a servir els catalans i les catalanes com la millor forma de servir Catalunya, fent-ho de manera que es tingui en compte el futur sostenible del nostre país i per tant, incorporant els principis de l’ecologisme com am millor forma de viure una vida sana i solidària amb les generacions del moment i les futures

—————————————————————————————————————

Los y las dirigentes socialistas que quiero

1) Que se definan, que no hablen de generalidades sino que se refieran a políticas concretas y para personas determinadas . Ningún discurso, ninguna entrevista, ningún artículo sin hablar de los problemas de las personas. Incluso cuando se hable de cómo debe ser el partido debe supeditarse y justificarse lo que se dice sólo en función de los problemas y de los intereses de las personas.

2) Preparados y preparadas intelectualmente – lo que no quiere decir tener títulos universitarios y brillantes expedientes académicos – pero también con capacidad de comunicar pasión y entusiasmo y que, por lo tanto, la gente cuando les vea, no les tenga por unos profesionales sino por activistas comprometidos y comprometidas que se apasionan por lo que dicen y hacen. En definitiva, con empatía, que quiere decir que los ciudadanos y ciudadanas vean que sienten como ellos y ellas las alegrías i las dificultades y que se preocupan por sus problemas como si fuesen suyos.

3) A parte de la política, dirigentes reconocidos y reconocidas en alguno de los centenares de movimientos sociales: juveniles, de la gente mayor, sindicales, educativos, sanitarios, del bienestar social, de la cultura, de la investigación, de los emprendedores, del asociacionismo vecinal, del deporte y de tantos otros. Es decir, que los ciudadanos y las ciudadanasles vean dispuestos y dispuestas a colaborar y dedicar una parte de su tiempo de forma activa y altruista a esas actividades.

4) Trabajadores y trabajadoras entregados y entregadas, que piensen y practiquen de verdad que la política de izuierdas no es trabajar de 8 a 3 y de lunes a viernes. Que sepan que no hay puentes ni vacaciones en un convenio sino que el ocio y el descanso es más reducido que en cualquier otra actividad laboral. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen problemas 24 horas al día y 365 dies al año.

5) Que les encante compartir encuentros con los compañeros y compañeras y simpatizantes del partido y que no rehuyan la confrontación con los adversarios. A veces da pereza una y otra cosa pero son imprescindibles para servir mejor a las personas.

6) Que consideren el cambio una condición del pensamiento socialista y de su actividad política: los socialistas queremos cambiar el mundo porque su tendencia inmanente es acumular poder y recursos los poderosos. Por lo tanto, no hemos venido a gestionar la realidad de forma inocua porque eso sería colaborar a aumentar las desigualdades de oportunidades que queremos corregir. Por eso somos de izquierdas. Y cambiar la sociedad significa que quienes disponen de más recursos tienen que aportar más a las personas que sufren esas desigualdades y eso no se hace sin confrontación aunque sea incómoda.

7) Que nunca crean que los cambios de personas en el partido se tiene que hacer sólo en base a la fecha de nacimiento y, aún de entre esos, sólo de unos cuantos sino que la incorporación de nueva gente, de cualquier edad, debe producirse en base a la capacidad y los méritos conseguidos en el compromiso cívico y político. Eso es lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas.

8) Dirigentes humildes, que aquellos i aquellas que han ocupado cargos reconozcan su parte de responsabilidad sobre todo en los errores y se manifiesten permanentemente dispuestos y dispuestas al relevo independientemente del tiempo que hayan ocupado un cargo interno o público o de su edad. Los ciudadanos i las ciudadanas no entienden que siempre queramos justificarlo todo sin asumir nuestras responsabilidades

9) Dirigentes dispuestos y dispuestas a trabajar en equipo y con capacidad de hacerlo y que de ello hagan norma. Los liderazgos y la tarea en solitario no son tan reconocidos por los ciudadanos y las ciudadanas

10) Dirigentes dispuestos y dispuestas a poner a la consideración de los ciudadano y las ciudadanas las decisiones principales que afectan a la regulación de la vida colectiva. No hacerlo será percibido siempre como una muestra de desconfianza.

11) En el caso del PSC, dirigentes dispuestos y dispuestas a servir a los catalanes y las catalanas como la mejor forma de servir a Catalunya, haciéndolo de manera que se tenga en cuenta el futuro sostenible de nuestro país y por lo tanto, incorporando los principios del ecologismo como mejor forma de vivir una vida sana y solidaria con las generaciones del momento y las futuras.

Quant a XAVIER SABATE IBARZ

Nascut a Flix (Ribera d'Ebre) el 7 de juliol de 1953, sóc Llicenciat en Filologia Catalana i mestre. He treballat: al camp des de petit totes les vacances d'estiu i d'hivern, també he fet de manobre, de carter, de repartidor de diaris i fotos a la Costa Daurada, de mosso de magatzem descarregant camions, d'administratiu en una empresa constructora, de mestre durant deu anys - quatre dels qual vaig compaginar amb els estudis nocturns de Filologia Catalana - i tres anys al Port de Barcelona – 90-93 - durant els quals es va desenvolupar la transformació del Port Vell i la preparació per als Jocs Olímpics del 92 i on he reingressat a finals de 2015. Vaig iniciar el meu compromís social i polític amb el sindicalisme d'ensenyament essent un dels fundadors de la USTEC i de la UCSTE, dels Moviments de renovació pedagògica i també un dels impulsors de la primera escola en català a Tarragona – el col.legi PAX - el 1975 quan encara vivia el dictador Franco . Em vaig integrar a l’Assemblea de Catalunya el 1975 i vaig participar en el procés de constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya, al qual em vaig afiliar el 10 de desembre de 1976. Sóc també afiliat a la UGT; soci de diverses entitats culturals i ciutadanes com la Cooperativa Obrera, Omnium Cultural durant vnt anys fins que m’he donat de baixa al març del 2020, el Centre d’Aragó a Tarragona; humanitàries com la Creu Roja i Green Peace o donant habitual de sang i esportives com el Nàstic, del Col·lectiu per un Model Energètic Social (CMES), del Fòrum Ecològic, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) He estat regidor de l’Ajuntament de Tarragona, al govern del 1983 al 1989, posant en marxa, entre altres, l'Institut Municipal de Serveis Socials. I a l’oposició fins al 2003. Vaig ser senador del 1986 al 1989 i diputat al Congrés per Tarragona des del 1993 fins el 2004. El 7 de gener del 2004 vaig ser nomenat delegat a Tarragona del Govern presidit per Pasqual Maragall. Ell mateix em va nomenar el 13 de maig del 2006 Conseller de Governació i Administracions Públiques, càrrec que vaig exercir fins al final de la legislatura. He fet de diputat al Parlament de Catalunya 2012-2015, exercint de portaveu del PSC a Interior, Energia i Cultura, presidint el Grup els darrers compassos de la legislatura 2010-2012 i presidint la Comissió d’Ensenyament i Universitats. He tornat a activitats professionals al Port de Barcelona en el camp de la Transició Energètica però el meu compromís social i cívic continua ara presentant-me com a cap de llista de UNITAT PER FLIX a les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019. He estat 1r. secretari de la Federació XVII del PSC-Camp de Tarragona des del 1.996 fins al 13 de juny de 2011. M’interessen els principals problemes de la humanitat: l'economia, l’emigració, les desigualtats socials, el canvi climàtic, el medi ambient, l'energia i altres temes més propers: El Camp de Tarragona i la ciutat que li dóna nom que és on resideixo des de l'any 1.970; l’ús i el present i el futur de la llengua catalana que és el principal tret que ens identifica com a nació. Per això em vaig llicenciar en filologia catalana i vaig adoptar com a compromís cívic impulsar la normalització lingüística a l'ensenyament i a la resta d’àmbits socials. Per això també he exercit com a voluntari lingüístic. He reprès els estudis de piano i canto amb la Coral de la Universitat Rovira i Virgili http://www.coralurv.net. Els assajos de cada dilluns no me'ls perdo per res del món. També faig castells amb regularitat amb la colla Xiquets de Tarragona http://www.xiquetsdetarragona.cat/. És a dir, sóc matalasser. Tres dies a la setmana faig esport i de tant en tant m'atreveixo amb la mitja marató de Tarragona http://www.atletisme.cat/classificacions/tarragona/res2011g_2.htm . Darrerament he intensificat la meva lluita ecologista i a favor de les energies renovables i estic enfrascat en diversos projectes i col.lectius: he fundat el Fòrum Ecològic @Forum_ecologic i www.forumecologic.cat i formo part del CMES http://cmescollective.org/ que per a mi és un honor Em podeu trobar a la xarxa a www.xaviersabate.cat , al facebook http://www.facebook.com/xsabateibarz i al twitter @xaviersabate
Aquesta entrada ha esta publicada en XII Congrés del PSC. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una comentari en l'entrada: Els i les dirigents socialistes que vull

  1. Molt bo l’article sobre els dirigents socialistes que vull, si els polítics fóssim capaços de complir-ho i la gent en fos conscient tot aniria millor.
    Endavant company.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>