En aquests darreres dies hem sentit com el president de
la Generalitat deia en relació a la petició d’un referèndum
en la negociació per donar o no suport al senyor Sanchez
per a presidir el govern de l’estat que el que demanaven
era “possible, necessari, legal i peça clau per les negocia-
cions entre Catalunya i l’estat espanyol i un cop celebrat
com es va fer a Escòcia, s’haurien de implementar les ac-
tuacions per acabar amb les problemàtiques desavinences
entre Catalunya i l’estat espanyol”.
   Aquesta paraula, implementar, que fa cinc anys no sa-
bíem ni que exis-tia, darrerament es emprada a bastament
o molt sovint, referint-me al vocabulari tant dels locutors
i locutores com els personatges convidats o entrevistats
tant a 3CAT com de RAC1, que son els que habitualment
escolto. Diu el Diccionari de la Llengua Catalana:
“Implementar, realitzar una idea, mètode, esquema, algo-
ritme, etc. fins a convertir-lo en un objecte concret o en un
procés en estat operatiu”. Per tant crec que la paraula no
és adient, com ho seria “realitzar, dur a terme,  portar a
bon fi” etc, o altres paraules i expressions de tota la vida. 
   I això succeeix amb altres paraules noves o retrobades
com, per exemple, dir amatent per comptes de dir dis-
posat, a punt de fer; protocol, per comptes de noves nor-
mes afegides a les vigents; logística, per comptes de dir
transport; demanar, per comptes de dir preguntar;
degustar per comptes de dir tastar; calcinat, per comptes
de cremat; de repent per comptes de de sobte o per dir
l’hora, ja han donat les 9 per comptes de han tocat les...;
tots els dies per comptes de cada dia; empuja per comptes
d’empeny; tots els dies, en lloc de cada dia; hi ha que veure
en lloc de Déu n’hi do per exemple; la pilota va anar al
post per comptes de va anar al pal; van passar tots pel
mateix rasé en lloc de tothom per igual; de ben segur per
comptes de, segurament, i així, moltes altres que ara
mateix no recordo i en definitiva es tracta de fer una mala
traducció del castellà.
   Podem dir el mateix d’altres paraules que es diuen cen-
tes vegades, i que malgrat tot, encara no son al diccionari,
com per exemple “empoderar”, o d’altres com “viral,” re-
ferint-se a les anotacions a les xarxes d’internet que es
repeteixen i/o es veuen per multituds d’usuaris tenint en
compte que al diccionari diu que es tracta de quelcom re-
latiu als virus.
   Ara que estem lluitant per defensar i promocionar l’ús
del català, sembla que per altre banda l’estem destros-
sant, per això, encara que jo ja sigui un blumer, em sap
greu que els que emprem el català habitualment el po-
dem anar fent malbé.