Un dels exponents més evidents del canvi que ha gaudit (o potser, patit) el nostre poble, el podem veure en els moviments o canvis residencials que hi ha hagut, de les persones i les seves famílies, des del temps que recordo. 

   Estava pensant en el que va ser el meu carrer, el carrer Major, recordant com era a la meva infantesa, les cases i la gent que hi vivien, o les botigues i les persones que les tenien aleshores. La referència son els primers records que en vaig tenir i que en tinc encara, potser per allò de que, quan ens anem fent grans, recordem més les coses de cinquanta anys enrere que les de la setmana passada.

     Al carrer Major hi havia 20 cases comptant les quatre cantoneres, dues de les quals eren i son encara de caire públic o social, l’Abadia i l’Ateneu, a l’altre costat la Fonda i cal Pàmies, la primera que acull un servei públic d’hosteleria com abans i l’altra la podem considerar com les demés del carrer.

     En aquestes disset cases habitades, només en tres hi viuen les mateixes famílies: a ca la Natàlia Saltó, a ca la Gert Pàmies i a ca el meu germà Esteve. A les altres, ja no hi viu cap descendent de la gent que hi vaig conèixer.    Si ens repassem els habitatges veurem com tres de les cases han desaparegut (Ca Virgili, ca la Roseta Roig i ca Gaspar) per fer-hi un edifici de pisos promogut pel notari i una quarta (ca Cantí) està a l’espera d’aquest mateix procés, potser esperant temps més propicis. Altres dues han canviat de propietari (ca Baló i ca la Ciurana) una de les quals, la segona, ha estat reconstruïda totalment. Encara n’hi ha cinc que les mantenen els mateixos propietaris tot i que estan tancades (ca Cintet, ca Sauner, ca Josep Plana, ca la Carmensita i ca Molas). Dues més, van ser habilitades per habitatges de lloguer (ca la Maria Barberà i ca Josep sabater) i la que queda, que abans estava llogada (ca Cassimiro), va ser recuperada pels seus propietaris i ara hi viuen els descendents.

   Si es té en compte que és el carrer Major, val a dir que el trasbals ha estat majúscul.