Debat sobre l'orientació política general del Govern

30 Setembre, 2007 17:00
Publicat per csala, General

Quin títol més avorrit per un post... Però més m'he avorrit i més decebut he sortit jo aquesta setmana del Parlament en assistir a aquest debat que encara no entenc perquè no s'anomena 'Debat de l'estat de la Nació'.

De debò, no és sectarisme, ni crítica política fàcil, però inventaris i discursos a banda, ha resultat decebedor que de les 80 propostes de resolució presentades per l'oposició, tan sols 4, i totes elles d'entre les 21 de Convergència i Unió, han rebut el suport, prèvia transacció, dels grups parlamentaris que donen suport al tripartit.

Les quatre propostes, les úniques aprovades doncs amb el suport de més de 100 diputats de la Cambra, fan referència a la crema de les fotos del Rei, a les seleccions nacionals, als papers de Salamanca i a la necessitat de poder seguir veient TV3 a València. O sigui, res de res, tan sols política de símbols, que en res afecta en el dia a dia de la vida dels catalans que pateixen molts i variats problemes.

Tinc la necessitat de reproduir algunes propostes de resolució en les que ens vam quedar sols en la votació, i per tant sense el suport necessari per poder ser aprovades,

Jo tan sols puc oferir disculpes. De debò que em fa una tremenda vergonya, haver sortit d'aquest plenari parlant de qüestions que sense deixar de ser importants, res importen, oi que molts m'enteneu.

Exemples de resolució sense aprovar...

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4: AJUTS A L’HABITATGE

El Parlament de Catalunya, conscient de les dificultats que moltes famílies poden tenir per fer front a les seves quotes hipotecàries a causa de l’increment dels tipus d’interès, insta el Govern de la Generalitat a implantar un nou sistema d’ajuts per subsidiar fins a un punt el tipus d’interès de les quotes hipotecàries dels habitatges habituals d’aquelles unitats familiars amb ingressos baixos o mitjans, famílies amb algun membre amb discapacitat o famílies nombroses. Aquesta mesura es mantindrà vigent mentre duri l’actual onjuntura d’elevats tipus d’interès.

El Parlament de Catalunya manifesta el seu desacord amb les accions en matèria d’habitatge realitzades per part de l’Estat, atès que afecten a les competències en la matèria que corresponen a l’autogovern català. És per aquest motiu que sol·licita que tota activitat de foment es realitzi des de la Generalitat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6: MODEL AEROPORTUARI CATALÀ

1. El Parlament de Catalunya, incorporant les diferents iniciatives de la societat civil, considera prioritària la negociació d’un nou model de gestió dels aeroports de Catalunya, actualment classificats d’interès general, en els següents termes:

a. Desclassificar d’interès general els aeroports de Girona, Reus i Sabadell, amb el corresponent acord sobre les inversions futures i fer-ne efectiu el seu traspàs a la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’establert a la Comissió Mixta de Traspassos Estat–Generalitat.

b. Crear un consorci per a l’Aeroport de Barcelona, amb una posició majoritària de les institucions catalanes, que tingui competència sobre totes les matèries que afectin la seva gestió, reservant les funcions de control de la navegació aèria a l’organisme estatal o internacional corresponent.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8: INVERSIÓ DE L’ESTAT A CATALUNYA

El Parlament de Catalunya, davant de l’acord assolit entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat en el qual s’ha definit la metodologia a seguir per a l’aplicació de la Disposició addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sobre la inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures, constata que es continua incomplint l’Estatut de Catalunya i que no es contempla que Catalunya rebi el 18,8% de la inversió en infraestructures totals de l’Estat.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reclama al Govern de la Generalitat que revisi els termes de l’acord assolit amb el Govern de l’Estat per tal d’incorporar-hi els criteris següents:

a. La base de càlcul per a l’aplicació del percentatge d’inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya no tindrà les limitacions per àrea de despesa que contempla la metodologia acordada, sinó que contemplarà totes les inversions territorialitzades de l’Estat i del sector públic estatal.

b. La materialització de la inversió que correspongui a Catalunya s’efectuarà exclusivament en inversions reals de l’Estat o en inversions directes de les diferents empreses públiques, amb independència que existeixi un flux de transferències de capital de l’Estat cap a Catalunya, tal com passa amb la resta de Comunitats Autònomes.

c. Les inversions podran destinar-se també per a la liberalització de peatges o la construcció d’autovies alternatives, tal com assenyala l’Estatut.

d. En els set anys compresos en l’acord, el volum de transferències de capital destinat a Catalunya no disminuirà respecte a exercicis anteriors.

Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per:

a. Incrementar les inversions reals de l’Estat, Organismes Autònoms i Sector Públic Estatal en 740 milions d’euros per tal d’assolir els 4.365 milions d’euros corresponents a l’exercici 2008, xifra que haurà d’incrementar-se proporcionalment en el cas d’augmentar el volum global de les inversions territorialitzades de l’Estat.

b. Aprovar addicionalment un increment de les inversions de l’Estat de l’any 2008 corresponent a la compensació per la insuficient inversió a Catalunya dels Pressupostos 2007, assumida pel propi Govern de l’Estat en la xifra de 827 milions d’euros.

c. Contemplar en els pressupostos de l’Estat per a l’any 2008 una partida compensatòria respecte a les partides pressupostàries que no s’executin durant l’exercici 2007.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9: CONCRECIÓ DE LA INVERSIÓ DE L’ESTAT A CATALUNYA DELS PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2008

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a concretar i donar a conèixer a la Cambra, en el termini d’un mes, la relació de projectes (amb la informació individualitzada de cada un d’ells) que han de ser objecte de la inversió no assignada per a Catalunya en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2008.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11: RESCAT SELECTIU DE PEATGES

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en el termini de dos mesos, un Pla d’inversions per al rescat selectiu, l’homogeneïtzació i la subvenció de peatges, dotat, entre d’altres, amb els recursos provinents de l’aplicació de la disposició addicional 3a. de l’Estatut de Catalunya en relació a les quantitats pressupostades i no executades que contingui, com a mínim, les següents previsions:

– Rescatar els peatges d’aquelles vies metropolitanes que no disposin d’una alternativa competitiva lliure de pagament. Concretament, les barreres de Rubí - les Fonts a la C-16, Mollet del Vallès a la C-33 i Alella a la C-32.

– Eliminar el pagament per als usuaris de les autopistes que realitzin trànsits de naturalesa intracomarcal, mentre no existeixi una autovia alternativa lliure de pagament. Concretament, a la C-16 Bages, C-32 Maresme, AP-7 Montsià, AP-7 Baix Ebre, AP-7 Baix Camp, AP-7 Tarragonès, AP-7 Vallès Oriental, AP-7 La Selva, AP-7 Gironès, AP-7 Alt Empordà, AP-7 /AP-2 Baix Penedès, AP-2 Les Garrigues, C-32 Garraf i C-32 Baix Penedès.

– Subvencionar o ampliar les subvencions existents per als usuaris habituals en trànsits definits pel seu caràcter metropolità. Concretament, a la C-32 (Maresme), C-32 (Garraf) i AP-7 (Alt Penedès).

– Donar compliment a allò que estableix l’Acord del Grup de Treball de Peatges de l’any 2001, en el sentit de no repercutir als usuaris l’augment de l’IVA, (del 7% al 16%), fruit d’una resolució de la justícia comunitària.

– Introduir la gratuïtat del peatge del Túnel del Cadí per als vehicles pertanyents a empreses amb seu social al es comarques de l’Alt Urgell, Berguedà i la Cerdanya.

– Possibilitar la reducció de les tarifes o, en el seu cas, la supressió temporal dels peatges de les autopistes sotmeses a obres extraordinàries que n’afectin l’operativitat, o quan les obres tinguin lloc a llurs vies alternatives lliures de pagament.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12: TRASPÀS DELS SERVEIS DE RODALIES I REGIONALS DE RENFE A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar amb el Govern de l’Estat l’encomana de gestió a la Generalitat de les infraestructures ferroviàries, de titularitat de l’Estat, per les quals hagin de circular els serveis de rodalies i regionals, objecte de traspàs en virtut de l’article 169 de l’Estatut de Catalunya. La negociació ha d’incorporar els recursos suficients per garantirne el manteniment, implementar-ne les millores planificades i fer front al dèficit acumulat d’inversions i a les necessitats futures de la xarxa i s’ha de concretar en paral·lel al traspàs del servei abans esmentat.

La propera anirà millor... espero.

Comentaris | 0 RetroenllaçOs

Josep Lluis Navarro

30 Setembre, 2007 16:41
Publicat per csala, General

No em veig en cor d'enganxar cap nou post en aquest bloc, sense abans fer una referència merescuda a Josep Lluís Navarro. Ha estat un cop dur, per la forma, pels seus companys de feina, però sense dubte, ha estat un cop molt dur per la seva família i per Tarragona.

En el llibre de dol que estava disposició a l'Ajuntament de Tarragona vaig voler escriure una simple locució que intentava resumir el buit que ja pateix la nostra ciutat, "trobarem a faltar la teva força". I és així, perque en Josep Lluís formava part del grup de persones que estan a tot arreu. En Josep Lluis formava part del grup de persones compromeses i que amb la seva actitud i treball pretenen millorar el seu entorn sense esperar res a canvi.

Fins sempre Josep Lluis.

 

Comentaris | 0 RetroenllaçOs