BLOC IMNOVA-PSC


SABANZA NO REBUTJA LA INSTAL·LACIÓ DEL CEMENTIRI NUCLEAR A CATALUNYA (22-12-2007)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 03:23

Magatzem Temporal Centralitzat


A continuació podeu llegir la moció de IMNOVA-PSC-PM, recolçada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana, i REBUTJADA per l'Equip de Govern del Sr. Sabanza (CiU):

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL MTC

 

Sr. Alcalde,

 

Amb aquesta moció, sol·licitem el recolzament a la Proposta de Resolució sobre el Magatzem  Temporal Centralitzat de Residus Nuclears, presentat al Parlament de Catalunya per dos grups parlamentaris, (el d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa), que recullen amb molt encert el neguit que els transmet la societat per múltiples vies, destacant amb llum pròpia la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya.

 

En essència, la Proposta de Resolució ve a fer un repàs de tot el procés del M.T.C., des de la ponència d’Energia del Congres Espanyol de data 21/12/2004, fins l’actualitat. Aquesta proposta remarca que Catalunya amb tres Centrals Nuclears en funcionament i una Central en fase de desballestament, ha assumit de llarg la seva contribució solidaria a una hipotètica obligació de compartir el risc intrínsec de qualsevol instal·lació nuclear; així mateix fa esment genèric de les institucions, entitats, organitzacions, ciutadans... que l’han rebutjat expressament. També recorda els articles de l’Estatut de Catalunya que obliguen a promoure el progrés econòmic i social, i la solidaritat intergeneracional, obligacions que s’incumplirien en cas d’instal·lar-se el M.T.C. a Catalunya.

No llegiré tota l’argumentació de la Proposta de Resolució, aquesta la podreu trobar a la nostra Web i a la del Parlament de Catalunya. Tan sols llegiré el text que és sotmetrà a votació al Parlament de Catalunya.

 

“El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la possible instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Sol·licitar al Govern de l’Estat una presa de posició clara i definitiva en el sentit de desestimar qualsevol ubicació del magatzem temporal centralitzat en territori de Catalunya.

Recolzar la tasca de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC) i de les institucions que hi donen suport en defensa d’una dignitat col·lectiva i de defensa del territori i dels seus valors naturals i paisatgístics.

Donar trasllat d’aquests acords al Senat, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a la Comissió Interministerial d’Emplaçament de l’ATC i a Enresa.”

 

Proposta de Resolució nº de Registre 13056, admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el 17/07/2007.

 

Nosaltres proposem que des d’aquesta institució que és el Plenari de Móra la Nova, es recolzi sense ambigüitats l’esmentada Proposta de Resolució. Donar trasllat d’aquest acord del Plenari de Móra la Nova a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als partits amb representació Parlamentaria, al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministeri d’Indústria, a la Comissió Interministerial d’Emplaçament de l’ATC, a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i a la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), als Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Priorat, el Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp, Les Garrigues, el Segrià, al Govern Valencià i al Govern de l’Aragó.

Móra la Nova, 12 de desembre de 2007

 

Fernando Cantos Viñals, portaveu del Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM

 

Magatzem Temporal Centralitzat de HAVOC (Holanda)

Powered by LifeType