Aquest podria ser un dels pricipals responsables del modelatge dels nostres alzinars, doncs en devora els brots tendres i perfila el brancam resultant. És sorprenent l'escassa informació que hi ha a internet d'aquest insecte, integrant d'un gènere molt divers de Crisomèlids.