L' Enquesta sobre Equipaments i us de Tecnologies de la informació i Comunicació a les cases, TIC-H 2008, ha sigut realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i mostra que la tercera part dels usuaris d'Internet ha intercanviat els seus arxius de musica, pel·lícules, etc. a través de P2P*, en alguna ocasió. Els principals serveis utilitzats per motius particulars ha sigut la busqueda d'informació sobre bens i serveis (el 82,0% dels internautes), el correu electrònic (81,9%) i la utilització de serveis relacionats amb viatjes i allotjaments -informació, reserves, compres...- (61,8%)

Les comunitats autònomes que es troben per sobre de la mitja espanyola en l'ús d'ordinadors i internet son les Illes Balears, Cantabrià, Catalunya, la comunitat de Madrid, la comunitat foral de Navarra i el País Basc. Aragó es situa per sobre de la mitja sobre l'us de l'ordinador.
Canaries supera la mitja nacional en els indicadors referits al us d'ordinadors i al us d'internet en els últims tres mesos.

El 51,0% de les cases espanyoles te accés a la Xarxa, comparant al 44,6% de l'any anterior. A espanya existeixen 7,7 milions de cases familiars que tenen accés a Internet, amb un augment de més d'un milió de cases respecte al any 2007. El 43,5% de les cases (casi 6,6milions de cases), te una conexió de banda ample a Internet, el que suposa un increment d'aproximadament 800.000 cases respecte al any anterior. Les principals formes de connexió a internet per banda ample es la línea ADSL (el 67,9% de les cases amb accés a internet la tenen) i la xarxa per cable (14,8%). Dins de les formes de conexió, la més freqüent es la línea telefònica a traves d'un modem o de la tecnologia RDSI (12,8%).

(*)p2p: De l'anglès Peer To Peer, es una connexió ordinador/ordinador mitjançant un programa software com ara l'Emule, KaZaA, Ares, etc..