La llicència per a usuaris del nou navegador de Google, Chrome, incorpora condicions veritablement sorprenents. 
En les condicions d'ús del nou navegador de Google s'indica el següent:
"By submitting, posting or displaying the content you give Google perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free and non-exclusive license to reprodueix, adapt, modify, translate, publish, publicly perform, publicly display and distribute any Content which you submit, post or display on or through, the Services ".

Que traduït al castellà seria "En escriure o mostrar continguts, vostè proporciona a Google una llicència perpètua, irrevocable, internacional, lliure de drets, i no exclusiva per reproduir, adaptar, modificar, traduir, publicar, executar públicament, mostrar públicament o distribuir qualsevol contingut que vostè publiqui, escrigui o mostri mitjançant o a través dels serveis ".

Posteriorment, el text indica que "You agree that this license includes a right for Google to make such Content available to other companies, organizations or individuals with whom Google has relationships for the provision of syndicated services, and to use such Content in connection with the provision of those services ".

En altres paraules, "Vostè declara acceptar que aquesta llicència faculta Google a posar continguts a disposició d'altres companyies, organitzacions o individus amb els quals Google tingui acords per al lliurament de serveis sindicats, hi ha utilitzar aquests continguts en el marc del subministrament de tals serveis ".

El lloc Xarxa Write Web indica que aquestes condicions són les mateixes que es presenten en el paquet ofimàtic de Google. Quan el contingut de la llicència va ser conegut, un representant de Google va subratllar que aquesta porció de l'acord només havia estat incorporada per tal de donar a Google la possibilitat d'intercanviar els documents amb altres usuaris amb el mateix titular del compte hagi seleccionat.

En diversos fòrums dedicats al mode navegador Chrome de Google es qüestiona que aquests punts puguin formar part d'un acord d'ús d'un navegador.