28.07.10

Salvem el Gaià presentarà esmenes a l’acord signat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i REPSOL per l’establiment d’un cabal ambiental al curs baix del riu Gaià

Publicat a General | 20:36

Desde la Plataforma Salvemel Gaià valorem l’acord assolit entre l’ACA i REPSOL com un avenç, doncs elspassos donats en els últims 35 anys per esmenar la situació del tram baix delriu Gaià tocat de mort per l’explotació d’una presa desproporcionada i ineficient.Però la situació pactada dista molt a priori d’una explotació que facicompatibles els usos dels concessionaris i d’un règim de cabalsmediambientalment sostenible.

D’unaprimera lectura de l’acord, es desprèn que l’èxit del model a implantar segons eldocument està fortament subjecte al règim hídric de l’any en curs, de maneraque en episodis prolongats de sequera, es poden interrompre llargament elscabals (mesos o fins i tot anys) amb el que això significa per l’ecosistema ques’hagi pogut recuperar.

Esper aquest motiu, que des d’una postura constructiva però crítica, volemcomentar una sèrie de punts de l’acord en què estem clarament disconformes iproposar algunes mesures a annexar, per millorar-lo fins que l’experiènciapilot aconselli avançar en un nou acord millor, com es pot deduir del redactatde l’acord on diu l’establiment de les condicions per a larealització de les primeres proves i el seguiment de les actuacions demodificació de l’explotació de l’embassament del Catllar, de manera que espugui comprovar que l’explotació satisfactòria és compatible amb l’alliberamentd’uns cabals ambientals al riu Gaia”.

 

Esmenes a l’acord:

a) Elprimer punt que considerem imprescindible annexar a l’acord és, que en virtutde l’essència del mateix acord consistent en l’explotació de l’embassament acotes baixes més eficients, per tal de minimitzar les pèrdues i que aquestessiguin destinades al cabal ambiental, establirtambé una cota llindar màxim per sobre del qual els cabals alliberats no esredueixin als definits pel pla sectorial de cabals de manteniment (que fixamínims i no màxims) i/o a un nou pols de cabal generador. D’aquesta maneraevitem la inundació de vegetació de la cubeta de l’embassament, el mantenimentde volums en cotes en què s’intensifiquen les pèrdues (aigües no aprofitadesper concessionaris ni pel riu), i afavorim les condicions d’un “període humit”aigües avall de l’embassament (recarrega d’aqüífer, reforç del bosc de ribera,fauna,...).

b) Unsegon punt a estudiar i introduir és l’establimentd’un període màxim sense alliberament de cabal ambiental. Donat que en aquestprimer acord, des del nostre punt de vista, s’ha estat molt poc compromèspolíticament en l’assumpció del diferencial de cost del bescanvi d’aigua deREPSOL per aigües regenerades (un 19% màxim del consum anual de Repsol),primant l’alliberament d’usos industrials d’aigua del CAT, sobre l’alliberamentdels del Gaià en una proporció de 0.77Hm3 del Gaià per 7.23Hm3 del CAT. Creiemque en anys de secada en que es rebaixin perllongadament (3-4 mesos) elsllindars d’alliberament de les cotes 87.5 i 84.5 segons pertoqui, i per tal deconservar el patrimoni natural que es recuperi al tram baix del riu, caldria introduir períodes puntualsd’alliberament per secada tallant el consum de REPSOL i compensant-li aquestamb aigua regenerada o del CAT en les mateixes condicions pactades en l’acord.És a dir, excepcionalment quan es perllonguin els períodes d’interrupció delcabal ambiental, generar cabals periòdics d’emergència cada 3-4 mesos ambvolums que REPSOL deixaria de captar i que li serien compensats. D’aquestamanera malgrat tenir un riu intermitent (ara n’hi ha, ara no), ens assegurem uncabal d’emergència que permeti nodrir basses i gorgs on refugiar-se la fauna(peixos i amfibis) i un mínima recàrrega de l’aqüífer del que s’abasteix elbosc de ribera.

c)Pel que fa a la comissió de seguiment,creiem que a part dels membres que l’acord preveu que l’integrin, caldria complementar-laamb dos membres tècnics independents més, que preferiblement podrien serdesignats per l’esperem en breu constituït Consell de Conca del Gaià, pertal d’exercir de garant dels interessos del riu i informar al Consell de Concaquan aquest es reuneixi.

d)Pel que fa a les responsabilitats de l’Agència Catalana de l’Aigua, consideremque caldria explicitar que les actuacionsa la llera a executar amb caràcter immediat (dins l’any a partir de lasignatura de l’acord) han d’incloure necessariament, el desplaçament delcol·lector d’aigües fecals que discorre pel bell mig de la llera d’aigüesbaixes, per on ha de fluir l’aigua des del Catllar i fins a la desembocadura aTamarit. Igualment aprofitem per reclamar que es faci pública la PEF del Gaià, einaimprescindible per delimitar l’abast del condicionament de la llera.

e) Per últim, i com ja hemsol·licitat a través de les al·legacions presentades al Programade mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, que altram del riu Gaià catalogat amb el codi: 0600070 “El Gaià des de lapresa del Catllar fins al mar” on es planteja l’exempció d’acompliment delsobjectius ambientals de la DMA de les masses d’aigua de rius per l’escenaritemporal de l’any 2015, donada lasignatura d’aquest acord i amb l’objectiu de reforçar-lo, s’elimini aquestacondició d’exempció per al tram final del riu Gaià, així com per la seva desembocadura.

Baix Gaià, 28 de juliol de 2010