Document marc de mesures contra la corrupció i per la Radicalitat Democràtica

Nova Esquerra Catalana, amb les aportacions rebudes -algunes de les quals del Camp de Tarragona- en un treball conjunt de ciutadania i experts, ha aprovat en el Consell del 9 de març, el Document marc de mesures contra la corrupció i per la Radicalitat Democràtica, que va tenir difusió en aquest bloc la nota del proppassat 23 de febrer.

El text es continuarà treballant en el grup de RADICALITAT DEMOCRÀTICA.

Transcrit textualment el document:

1. Introducció

Aquest document és la base de debat per al grup de treball de “Radicalitat Democràtica” de Nova Esquerra Catalana. En sí mateix és un esborrany que compta amb algunes iniciatives que Nova Esquerra Catalana considera que podrien ser aplicables i desenvolupables de forma immediata. I per altra banda aporta un índex de mesures concretes contra la corrupció que pretenen ser discutides i contrastades en el marc del treball obert que s’inicia ara.

Aquest document de treball ha estat elaborat recollint algunes de les aportacions que es van fer durant el procés constituent de NECat i també en el període obert per a la recepció de més propostes i comentaris a través del web www.novaesquerracatalana.cat.

El 6 de març la coordinadora NECat va tancar la proposta de document i el 9 de març el consell NECat l’ha sotmès a debat i l’ha aprovat introduint les últimes modificacions.

El document constitueix doncs, un primer posicionament en les mesures contra la corrupció que NECat adopta com a proposta formal i un catàleg de mesures a discutir i aprovar en el sí del grup de treball amb una participació oberta a tota la ciutadania.

És a partir del treball d’aquest document que Nova Esquerra Catalana elaborarà la ponència de radicalitat democràtica per a la propera assemblea de la formació.

2. Argumentació

Davant l’allau de propostes i decàlegs, cimeres i reunions a corre-cuita de les últimes setmanes, arran de l’aparició de diferents casos de corrupció política – presumptes, confessats i sentenciats -, Nova Esquerra Catalana ha estat treballant amb experts així com amb ciutadania – inscrita i no inscrita a NECat – que ha fet arribar les seves propostes a través de correus electrònics, xarxes socials i el mateix web de la formació.

Conscients que l’aparició d’un nou “decàleg” tindria un escàs valor afegit, hem apostat per construir un posicionament més a mig i llarg termini sense renunciar a fixar d’entrada alguns criteris que, al nostre parer, haurien d’aplicar-se com més aviat millor. Per una banda, indexar els temes que el grup de treballar haurà de posar en marxa i proposar unes mesures per a implantar a curt termini, i per l’altra, proposar un pla contra la corrupció.

Com és lògic,  algunes de les mesures contemplades ja existeixen actualment contemplades en codis interns, llibres blancs, Lleis i decrets, recomanacions europees o acords solemnes entre partits polítics (com el de 2001 a Catalunya).  En tot aquests casos cal fer-ne recordatori precís per, en primer terme, exigir-ne el seu compliment.

3. Mesures i criteris propis

El primer criteri general per afrontar degudament la degradació estructural del nostre sistema democràtic ha de ser el de la clara delimitació dels rols, les funcions i les responsabilitats que corresponen als poders executiu, legislatiu i judicial en la lluita contra la corrupció.

En la situació actual assistim a una evident suma de febleses normatives i operatives en els respectius organismes i atribució de funcions vigents: dispersió, buits normatius, duplicitats o solapaments funcionals, inadequació de procediments, terminis absurds, manques de coordinació, insuficiència de recursos.

És per tot això que proposem, en aquest primer tractament d’urgència, les següents mesures i adaptacions en els diferents agents responsables.

1. Endegar amb caràcter immediat el trinomi legislatiu que ja és sobre la taula pendent dels acords, eternament ajornats, entre forces polítiques: Llei Electoral-Llei de Transparència-Llei de Finançament de partits. Aquestes tres normes bàsiques han d’estar aprovades i vigents abans de sis mesos, tant en l’àmbit de l’Estat com en el català.

2. Simplificació i reforçament de dotacio i de la independència dels organismes centrals en la prevenció, detecció  i sanció dels casos de corrupció. Tot el poder administratiu i de control econòmic-comptable per la Sindicatura de Comptes, tot el poder d’acció judicial per a la Fiscalia especialitzada. Una Fiscalia independent, apoderada, amb recursos per la investigació i la obertura formal de processos,  faria possible la  desaparició de l’Oficina Antifrau amb la conseqüent millora en termes d’eficiència, agilitat i delimitació de responsabilitats públiques.

3. Modificació de la composició, competències i  funcions de la Sindicatura de Comptes: Un únic Síndic de Comptes elegit amb previ hearing parlamentari i ciutadà. I un equip de professionals adscrits al Síndic, contractats en concurs públic i dotats de l’autoritat necessària per accedir a la informació pertinent.

4. Presentació dels comptes de l’any anterior de tots els partits polítics – i de les fundacions i associacions que li són afins – abans del 30 de juny de l’any següent. Emissió de l’informe de la Sindicatura de comptes abans del 30 de desembre. Comptes electorals revisats a banda amb presentació dels comptes el mes després de la celebració dels comicis i emissió d’informe de la sindicatura un màxim de quatre mesos després del lliurament dels comptes.

5. Establiment d’una limitació de despesa global màxima, tant general com electoral,  dels partits. Per verificar-la i establir les eventuals infraccions, la  Sindicatura de Comptes, adicionalment a la revisió comptable ordinéria que li correspon, durà a terme el registre d’activitats i  l’estimació objectiva de les despeses reals efectuades per cada formació política, en base als estandars de cost establerts per cada tipus d’acció política i/o electoral.

6. Nou pla comptable per a  partits polítics amb l’adequada consideració separada dels diferents tipus d’ingrés i despesa (quotes, donacions, subvencions, campanyes electorals…).

7. Sanció política per infraccions polítiques: pèrdua de subvencions, reducció del temps de publicitat electoral, exclusió de debats electorals en mitjans públics, inhabilitació per ocupar càrrecs públics, exclusió dels imputats de les llistes electorals

8. Limitació import màxim de donacions privades amb registre públic de donants i establiment d’un rigorós regim d’incompatibilitats en l’àmbit de la relació contractual amb les administracions publiques.

9. Establir responsabilitat col·legiada dels òrgans directius dels partits i la tipificació com a delicte del finançament il·legal de l’activitat política i electoral.

10. Inhabilitar els corruptors a l’hora de presentar-se a concursos públics i/o contractes amb l’administració i empreses on aquesta estigui representada.

4. Catàleg de mesures per a debatre en el si del grup de treball de Radicalitat Democràtica

PREVENCIÓ:

​Partits polítics i eleccions:

 1. Publicar i fiscalitzar de manera anual els comptes  dels partits polítics descartant la prescripció de les irregularitats civils i/o penals.
 2. Unificar la comptabilitat de partits polítics i fundacions afins.
 3. Que les donacions a partits polítics per part de persones físiques o jurídiques compleixin uns requisits ètics i es publiquin per a que siguin transparents.
 4. Cessar automàticament i de manera temporal dels seus drets i càrrecs als militants els quals s’iniciï un procés judicial degut a un cas de corrupció.
 5. Prohibir finançar les campanyes electorals amb diners d’entitats bancàries.
 6. Els donatius privats a partits i fundacions afins han de ser sense cap contraprestació.

Governs i parlaments:

 1. Fixar i limitar la despesa de càrrecs institucionals i eventuals i donar plena transparència sobre quants i qui són,  així com sobre quines són les seves funcions i  retribucions.
 2. Reformar el sistema d’elecció dels membres dels òrgans i consells dels ens públics a través d’uns veritables controls de competències professionals i fer participar experts i ciutadania en les compareixences i públic hearing.
 3. Fer pública una declaració de béns abans d’acceptar i després de deixar el càrrec públic.
 4. Fixar per llei un límit màxim de sobre cost dels contractes públics sobre el preu inicialment proposat amb justificació estricta dels motius de l’encariment.
 5. Professionalitzar el sistema de funció pública reformant-lo.
 6. Realitzar tots els pagaments de diner públic sense utilitzar diner en efectiu.
 7. Aprovar una Llei de Transparència i d’accés a la informació pública.
 8. Revisar la Llei del Sòl.
 9. Confeccionar la Llei d’Hisendes Locals per a que els municipis no depenguin de les qualificacions urbanístiques per a obtenir recursos econòmics. La llei de finançament local ho hauria de resoldre.
 10. Racionalitzar les estructures governamentals per a reduir el nombre de càrrecs públics.
 11. Publicar en línia els pressupostos de cada administració i totes les anotacions comptables.
 12. Obrir a concurs públic els llocs de lliure designació de direcció de l’administració pública incorporant sistemes de hearing.
 13. Establir per als càrrecs electes una única remuneració, independentment dels càrrecs que ocupi derivats del primer càrrec.
 14. Limitar els mandats de càrrecs electes a dos.
 15. Un càrrec públic només pot rebre un sol sou.

Justícia i organismes de control i supervisió:

 1. Reforma del sistema d’elecció dels membres dels òrgans del poder judicial.
 2. Professionalitzar i independitzar la Sindicatura de Comptes.
 3. Controlar i publicar en línia, de manera independent, les adjudicacions, ofertes guanyadores, perdedores, concursos, les seves resolucions i les adjudicacions directes que realitzin els ajuntaments.
 4. Determinar per llei els terminis màxims judicials.
 5. Suprimir organismes on els membres resulten ser figures retirades de la política activa.

Empreses públiques i privades:

 1. Crear un registre de lobbies públic i consultable.
 2. Incorporar el sector privat a la Llei de Transparència.
 3. Objectivar els salaris dels càrrecs públics en funció de llurs responsabilitats i, molt especialment, dedicació.
 4. Impedir l’ús d’empreses buides de contingut i capital mínim per endegar obres de gran magnitud.
 5. Establir mecanismes per evitar el “revolving door”. Llei d’incompatibilitats.
 6. Limitar els sous de membres de fundacions finançades amb diner públic.
 7. Deslligar l’exercici de la funció pública de l’execució de tasques privades.

GESTIÓ:

Partits polítics i eleccions:

 1. Impossibilitar que els partits es personin en causes judicials que afectin altres formacions polítiques.
 2. Inhabilitar de per vida aquelles persones condemnades per malversació de diners públics, suborn i prevaricació.

Governs i parlaments:

 1. Inhabilitar de per vida aquelles persones condemnades per malversació de diners públics, suborn i prevaricació.
 2. Quan un polític sigui processat per un delicte relacionat amb el mal ús del càrrec serà suspès de les activitats que comportin gestió, trobant mecanismes que assegurin que la justícia arribarà amb celeritat, al menys, fins a l’acusació.
 3. Els polítics denunciats per delictes no relacionats amb el mal ús del càrrec no tindran aforament.

Justícia i control:

 1. Dotar de recursos i dels mecanismes necessaris el poder judicial per a la ràpida investigació i processament judicial.
 2. Facilitar el paper de les acusacions populars.
 3. Protegir els que denuncien la corrupció.
 4. Revisar la figura processal de l’imputat i el protocol d’actuació.
 5. Accelerar la justícia per tal que tots els detinguts passin a disposició judicial en menys de 72 hores, evitant l’excarceració de detinguts per la lentitud dels processos actuals.

Empreses públiques i privades:

 1. Prohibir la participació en concursos públics, l’adjudicació i la contractació d’aquelles empreses condemnades per suborn, corrupció, malversació de recursos públics.

SANCIÓ

Partits polítics i eleccions:

 1. Establir la responsabilitat col·legiada de la direcció del partit.
 2. Tipificar com a delicte específic el finançament il·legal de partits.
 3. Prohibir incloure a les llistes electorals qualsevol candidat imputat.
 4. Privar de finançament públic i de participació en debats electorals durant un cert temps als partits polítics que hagin estat declarats culpables de delictes de corrupció.

Governs i parlaments:

1. Eliminar la possibilitat que els governs puguin indultar algú condemnat per corrupció.

Justícia i control:

 1. Revisar els terminis de prescripció dels delictes de corrupció política per tal de poder-los allargar.
 2. Obligar a validar cada indult del govern a través d’una comissió popular.
 3. Eliminar la immunitat de qualsevol ciutadà vers la justícia.
 4. Restituir l’honor d’una persona que ha resultat absolta en un procés judicial.

Empreses públiques i privades:

 1. Els delictes aplicables a l’administració pública han de ser aplicables també als directius/responsables de les empreses públiques. Igualar en responsabilitat política als responsables d’administració i empresa pública. Només deixar dret administratiu per garantir el funcionament de contractació ja existent que és la principal raó de ser de les empreses públiques.

6. Participació en l’elaboració d’aquest document marc.

Aquest document ha estat elaborat des del grup de treball de “Radicalitat Democràtica” amb la participació a través de la pàgina web www.novaesquerracatalana.cat de Dolors Abellà, Enric Baras, Enric Benages, Francesc Bernades, Víctor Castelló, Montse Coll, Fernando Díaz, Enric Fogàs, Robert Fonoll, Jordi Fortuny, Ivan G., Jovita Gordo, Albert Jiménez, Jordi Juárez, Carme Mas, Xavier Massot, Imma Mira, Vicenç Olivé, Modest Pagès, Xavier Palmada, Pepo Poch, Marina Sánchez, Raül Sebastian, Josep M. Serra, Telva Somoza, Jordi Suàrez i Martí Subirà.

 

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Catalunya, política. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>