Ajuts a l’eficiència i l’estalvi energètic

IDAEHi ha quatre línies d’actuació: rehabilitació energètica d’edificis, transport, Pimes i indústria i enllumenat exterior.

Aquestes línies d’actuació, dotades amb un pressupost de 168 milions d’euros, es concreten en diferents programes d’ajuts que han estat aprovats pel Consell d’Administració de l’IDAE, organisme que gestionarà els ajuts directes i de suport al finançament que s’han articulat.

Els programes estan dotats amb pressupostos provinents del Fons Nacional d’Eficiència Energètica i dels Pressupostos Generals de l’Estat 2015, podent ser cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

Els programes finançats amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica permetran generar estalvis equivalents a 131 ktep/any (1.523 GWh/any), la qual cosa suposa un estalvi equivalent al consum anual de més de 150.000 famílies.

Aquests programes d’ajuts directes i de suport al finançament de projectes d’estalvi i eficiència energètica s’inscriuen en el marc del Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica 2014-2020 i permetran a Espanya complir amb els objectius d’estalvi que es deriven de la Directiva 2012/27/UE(*), alhora que suposaran un important estímul per a les inversions i l’ocupació.

Es duran a terme quatre línies d’actuació: rehabilitació energètica d’edificis, transporti, PIME i gran empresa del sector industrial i enllumenat exterior municipal. Els estalvis produïts per aquests programes equivaldran al consum anual de més de 150.000 famílies i evitaran l’emissió anual a l’atmosfera de més de 440.000 tones de CO2.

Rehabilitació energètica d’edificis

L’objecte del present programa d’ajudes (d’ara endavant Programa) és incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars. Contribuir a assolir els objectius establerts a la Directiva 2012/27/EU.

Termini: 6 de maig de 2015 fins 31 de desembre de 2016 (o a l’esgotament dels fons)

Pressupost: 200.000.000 euros

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d’aquest Programa d’ajuts:

a)    Els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, ja siguin persones físiques, o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

b)    Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.

c)    Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis, que reuneixin els requisits que estableix l’article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

d)    Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació a incloure en el Programa.

e)      Les empreses de serveis energètics, entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.

Tramitació: El procediment per a la tramesa telemàtica de la sol·licitud i documentació que ha d’acompanyar a la mateixa, serà publicat en la web de l’IDAE.

Tipologia d’actuacions objecte de les ajudes: Els ajuts es destinaran a actuacions integrals en edificis existents de qualsevol ús (habitatge, administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulat per l’article 2.1 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), que afavoreixin l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica, l’aprofitament de les energies renovables i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i que compleixin amb les condicions establertes per aquestes bases reguladores, excloent-se, de manera expressa, l’obra de nova planta. Aquestes actuacions s’han d’enquadrar en una o diverses de les tipologies següents, les quals es descriuen en l’annex I:

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
 3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
 4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

 

Característiques de l’ajut.

Tipologia actuació Màxim a fons perdut Màxim préstec
Ajuda % Ajuda addicional
Eficiència Energètica Tipo 1: Envolupant tèrmica 30% En funció de l’ús de l’edifici i d’acord amb el que estableix Annex I, per al tipus d’actuació. Fins als límits de la normativa d’ajuts d’Estat o taxa de cofinançament FEDER en la comunitat autònoma on radiqui el projecte, segons l’annex V. 60%
Tipus 2: Millora instal·lacions tèrmiques i il·luminació 20% 70%
Energies Renovables Tipus 3: biomassa instal·lacions tèrmiques 25 % 65%
Tipus 4: geotèrmica instal·lacions tèrmiques 30% 60%

 

El lliurament dinerària sense contraprestació, en la quantia que s’estableixi en la resolució de concessió corresponent, serà efectuada al beneficiari que hagi justificat en temps i forma el compliment de l’actuació elegible, d’acord amb els requisits i condicions establerts en les presents bases .

 • No iniciat abans de l’entrada en vigor del programa.
 • Edifici existent, ha de figurar en el cadastre (abans del 2013).
 • En edificis d’habitatge, mínim 70% de la superfície destinada a aquest ús.
 • Cal demostrar que està al grup d’activitat econòmica hoteler.
 • Les actuacions han de millorar la qualificació energètica l’edifici al menys 1 lletra en kg CO2/m2 any respecte a la certificació
 • Execució de les actuacions s’iniciarà abans de 6 mesos des de la notificació.
 • Préstecs formalitzats en escriptura pública, costos a compte i càrrec del beneficiari en un termini de 70 dies de notificació, sota les condicions següents:
  • Euribor + 0,0%.
  • Termini màxim d’amortització del préstec: 12 anys, (inclòs un període de carència opcional d’1 any).
  • Aval del 20%.

Només es consideraran elegibles les actuacions integrals sobre un o diversos dels tancaments (façana, coberta, buits, etc.) de l’envoltant tèrmica de l’edifici, però no sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment per a les actuacions que s’enquadren en la tipologia 1 de l’apartat tercer.
Per ser considerada elegible una actuació en alguna de les tipologies 2, 3 i 4 de l’apartat tercer, la potència tèrmica nominal de generació de calor o fred de la nova instal·lació tèrmica haurà de ser major que les que s’indiquen a continuació:

 • Per a actuacions de la tipologia 2: 40 kW (en cas d’incloure instal·lació solar, aquesta haurà de tenir una potència de, almenys, 14 kW).
 • Per a actuacions de la tipologia 3: 40 kW.
 • Per a actuacions de la tipologia 4: 10 kW.

Quan hi hagi múltiples generadors de calor, fred o d’ambdós tipus, i es procedeixi a la seva substitució, la potència s’obtindrà com suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred.

En el cas de les actuacions que incorporin energia solar tèrmica, la potència, a aquests efectes, es determinarà multiplicant la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats per 0,7 kW / m2. En el cas que la instal·lació solar tèrmica sigui complementària amb un altre sistema de producció de calor o fred, sobre el qual s’actuï, la potència es determinarà com a suma de les potències de tots dos sistemes.

En qualsevol cas, només seran objecte d’ajuda dins del Programa, les actuacions d’una o diverses de les tipologies descrites a l’apartat tercer, sempre que el cost elegible conjunt sobre el qual se sol·licita ajuda, superi els 30.000 €. D’altra banda, el cost elegible màxim a considerar per projecte objecte d’ajut, estarà limitat a un import de 4.000.000 € per al conjunt de les actuacions que es realitzin en un mateix projecte.

Costos elegibles:

Es consideren costos elegibles aquells que siguin necessaris per aconseguir els objectius energètics d’aquest Programa, per a cadascuna de les tipologies d’actuació, dins dels següents conceptes: els honoraris professionals satisfets per a l’elaboració, pel tècnic competent, del certificat d’eficiència energètica que preveu el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis; el cost de gestió de l’ajuda; el cost de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d’actuació objecte d’ajuda; els costos de la direcció facultativa de les obres; els costos d’execució de les obres, i instal·lacions en el seu cas; la inversió en equips efectuada; els costos d’execució de la instal·lació, obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries, els costos de redacció de l’informe especificat en el punt 1.d) de l’apartat quinzè, així com altres qüestions específiques de cada actuació segons es detallen en l’annex I, per a cada tipologia.

No s’han d’incloure llicències, taxes, impostos o tributs.
A aquests efectes, es consideraran com a costos de gestió de l’ajut, aquelles despeses que el sol·licitant pogués satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seva sol·licitud davant l’IDAE, per la qual cosa aquestes despeses, per ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual corresponent formalitzada amb l’empresari o professional corresponent, la còpia s’acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’ajuda conforme al que disposa per l’apartat onzè d’aquestes bases, justificant-se la realitat d’aquestes despeses, segons el que estableix l’apartat quinzè, mitjançant l’aportació de factura independent on constin degudament especificats els mateixos, a més de la documentació que pogués resultar exigible per a justificar el seu pagament.

En cap cas s’admetrà que aquestes despeses de gestió superin el 4% de l’import de l’ajut atorgat, amb un límit de 3.000 € per expedient.

Règim: Reglat (Concurrència competitiva simple: atorgant-se les sol·licituds que compleixin amb tots i cada un dels requisits establerts, per ordre de data de registre de la sol·licitud).

Compatibilitat:  amb qualssevol altre ajut concedit, per a la mateixa finalitat, per qualssevol Administració pública o organismes o ens públics, nacionals o internacionals.

 

 

Quant a Xavier Milian Call

Enginyer Tècnic Industrial , Per la UPC , EUETI de Terrassa Promoció de 1991. Especialitat Química Industrial . - Membre de , the Royal Society of Chemistry, London , UK. Membre col·legiat :335886 .Lletres designadores MRSC. - Col·legiat : 10634 del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, CETIT, Spain. Dades de contacte. Correu: xaviwemilian@enginyerstarragona.cat Tel: +34 661026399 Fax:+34 977 720799
Aquesta entrada ha esta publicada en Certificació Energètica d'edifics .News. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>