Certificació Energètica d’edificis existents Manual bàsic

Com obtenir el Certificat d’Eficiencia Energètica dels edificis existents

El 14 d’abril de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013, el qual fixa el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis –nous i existents– establint l’exigència de disposar d’un certificat d’eficiència energètica en la venda o lloguer de tot edifici o una part (habitatge o local). Aquesta informació ha de figurar en la publicitat i s’ha de lliurar en la formalització del contracte. D’aquesta manera, el Certificat d’eficiència energètica, que fins ara només s’exigia per als nous edificis, s’ha fet extensiu a la totalitat del parc immobiliari sempre que hi hagi una transacció de venda o lloguer.

El Certificat, a més de donar una qualificació energètica objectiva, inclou informació sobre les característiques energètiques de l’envolupant de l’edifici (aïllament i estanquitat dels tancaments i obertures de façanes i cobertes) i dels sistemes tèrmics (eficiència energètica dels sistemes productors d’aigua calenta sanitària, calefacció i climatització). També inclou recomanacions de millora raonables i viables que puguin garantir un millor comportament energètic de l’edifici i, opcionalment, una estimació dels costos i terminis d’amortització de la inversió. En cap cas, però, obliga a la realització de les recomanacions indicades.

El certificat aporta, al comprador o llogater, informació objectiva i transparent de la qualitat energètica del bé que vol comprar o llogar, la qual ha de figurar en la publicitat i s’ha de lliurar en la formalització del contracte.

L’objectiu del Certificat d’eficiència energètica és conscienciar la societat de la necessitat en l’estalvi energètic per tal de reduir les emissions de CO2, responsables de l’efecte hivernacle, l’escalfament global del planeta i la dependència externa en matèria d’energia. En aquest sentit, cal incrementar les intervencions en edificis existents orientades a millorar el seu comportament energètic.

Mitjançant la informació que aporta el Certificat, el comportament energètic dels edificis passa a formar part del valor intrínsec dels immobles proporcionant als compradors, llogaters i usuaris una orientació relativa del seu consum energètic. En conseqüència, el mercat immobiliari segmentarà el preu de venda i lloguer en funció del seu consum energètic. Alhora, la inversió en millora energètica –que potenciarà el confort en els espais per viure i per treballar– tindrà un retorn en el preu de venda o lloguer en plantejar la rehabilitació des d’un punt de vista energètic i no únicament funcional.

TERMINOLOGIA, CONCEPTES BÀSICS

Qualificacio energètica és l’expressió de l’eficiència energètica d’un edifici. És el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres on la G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A a l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb els d’un edifici base de similar tipologia i localització.

Certificat d’eficiència energètica és un document, subscrit per un tècnic competent, que conté informació sobre les característiques energètiques de l’envolupant tèrmica (aïllament i estanquitat dels tancaments i obertures de façanes i cobertes) i dels sistemes tèrmics (eficiència energètica dels sistemes productors d’aigua calenta sanitària, calefacció i climatització) i la qualificació de l’eficiència energètica d’un edifici o part d’aquest que se certifica. És el document que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

Etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu oficial que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o unitat de l’edifici.

Certificar un edifici o part de l’edifici .El Certificat d’eficiència energètica es pot fer de dues maneres:- Per a la globalitat de l’edifici, que comporta que amb una única qualificació s’inclouen tots els habitatges en una mitjana.- Per a una part de l’edifici (habitatge, local, etc.), que implica que la certificació s’ajusta estrictament a la part de l’edifici analitzat.

EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El certificat s’obté d’una avaluació objectiva i amb paràmetres homogenis que dóna la quantitat d’energia requerida per utilitzar un edifici en condicions normals1 i les emissions de CO2 que se’n deriven. Es tracta d’un document reglamentat quant a la seva redacció i tramitació.El certificat d’eficiència energètica proporciona a l’usuari final informació útil sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també proposa opcions de millora de l’eficiència energètica a l’usuari mitjançant unes recomanacions.

1. Obligatorietat de disposar d’un certificat d’eficiència energètica.

Tenen l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica i d’exhibir l’etiqueta energètica corresponent:

- Els edificis o parts dels mateixos que es posin a la venda o lloguer d’un nou arrendatari (en tota oferta, promoció i publicitat, i en el moment de la transacció immobiliària).

- Els edificis o parts dels mateixos en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic, en els terminis indicats a continuació.

En venda o lloguer  1 de juny de 2013

Amb superfície útil > 500 m2 1 de juny de 2013

Amb superfície útil entre 500 i 250 m2 9 de juliol de 2015

En règim de lloguer i superfície útil > 250 m2 31 de desembre de 2015

Els edificis privats de més de 500 m2 i freqüentats pel públic han de mostrar-lo en lloc destacat, sempre que sigui exigible la seva obtenció.

Estan exclosos: monuments protegits; edificis religiosos o llocs de culte; construccions provisionals; edificis industrials, de la defensa i agrícoles; edificis de superfície útil inferior a 50 m²;  edificis destinats al seu enderroc; edificis o habitatges amb un ús inferior a quatre mesos a l’any.

2. Procediment a seguir per fer un Certificat i ús del mateix

En primer lloc, el propietari ha d’encarregar la certificació energètica a un tècnic competent, que és qui la realitza; i delegar la seva tramitació administrativa per mitjà de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), en base al seu model de representació proporcionat per a aquesta entitat.

El  tècnic certificador realitzarà  les tasques següents:

- Inspeccionar l’edifici o part de l’edifici per tal de realitzar la recollida d’informació, proves i comprovacions necessàries amb l’objectiu de conèixer-lo i disposar de totes les dades requerides per elaborar la certificació energètica (temps estimat d’1 a 3 h per habitatge o unitat equivalent).

Les dades mínimes a recollir són:

• Any de construcció i referència cadastral.

• Aixecament gràfic i càlcul de superfícies.

• Emplaçament, orientació i estudi d’ombres.

• Sistemes constructius de l’envolupant i tipus d’obertures.• Estudi de les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ACS, il·luminació… Potència, rendiment…• Altres específiques per a cada cas.- Elaborar la certificació energètica, amb un programa informàtic reconeguti, incloent com a mínim els aspectes normativament exigits (temps estimat entre 3 i 6 h per habitatge o unitat equivalent):

• Identificació de l’edifici.

• Procediment reconegut utilitzat.

• Normativa tèrmica d’aplicació en el moment de la construcció.

• Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: sistema de l’envolupant tèrmica (aïllament i estanquitat dels tancaments i obertures de façanes i cobertes) i dels sistemes tèrmics (efi ciència energètica dels sistemes productors d’aigua calenta sanitària, calefacció i climatització) amb incidència de les ombres pròpies i alienes.

• Qualificació d’eficiència energètica obtinguda.

• Recomanacions viables per a la millora dels nivells òptims o rentables d’efi ciència energètica (es tracta només de recomanacions i en cap cas és obligatòria la seva realització).

• Descripció de les proves i comprovacions dutes a terme a l’edifici.- Tramitar el certificat d’eficiència energètica corresponent, de forma telemàtica, a través de l’ICAEN per a l’obtenció de l‘etiqueta energètica i per inscriure’l al Registre públic d’edificis amb certificat d’eficiència energètica.

- Lliurar el certificat i l’etiqueta al propietari sol·licitant.

3. Format del Certificat i de l’etiqueta i la seva interpretació

Per tal de fer comprensible la qualificació energètica obtinguda, el certificat s’acompanya d’una etiqueta de qualificació energètica que reflecteix l’eficiència de l’edifici mitjançant els següents indicadors:

- Consum d’energia en kWh/m2 • any, energia que es consumirà1 per assolir les condicions de confort establertes en condicions normals de funcionament i ocupació. Un edifici molt eficient o de baix consum tindrà una A i un de molt poc eficient una G.

- Emissions de CO2 en Kg/m2 • any, derivades del consum d’energia en kWh/m2 • any, i en funció de l’energia primària utilitzada pels equips. Com en el cas anterior, l’edifici se situa entre la A i la G.

4. Validesa del Certificat d’eficiència energètica

La validesa del Certificat i etiqueta és de 10 anys. Un cop expirat aquest termini caldrà renovar-los. Això no obstant, si posteriorment a una intervenció es considera que aquesta incorpora millores que poden modificar els valors del Certificat d’eficiència energètica es pot, de forma voluntària, actualitzar el Certificat, precedint de nou a la seva qualificació.

5. Ús de l’etiqueta d’eficiència energètica

Un cop el propietari disposi del Certificat i de l’etiqueta corresponents, caldrà que aquesta s’exhibeixi en tota oferta, promoció i publicitat adreçada a la venda o lloguer i transferir els originals al nou propietari com a annex al contracte de venda.

En el cas de lloguer, es posarà a disposició del llogater una còpia del Certificat.

En els edificis o unitats d’edifici, ocupats per una autoritat pública i freqüentats habitualment pel públic i de superfície útil superior a 250m2, l’etiqueta s’ha d’exhibir en un lloc destacat.

 

Quant a Xavier Milian Call

Enginyer Tècnic Industrial , Per la UPC , EUETI de Terrassa Promoció de 1991. Especialitat Química Industrial . - Membre de , the Royal Society of Chemistry, London , UK. Membre col·legiat :335886 .Lletres designadores MRSC. - Col·legiat : 10634 del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, CETIT, Spain. Dades de contacte. Correu: xaviwemilian@enginyerstarragona.cat Tel: +34 661026399 Fax:+34 977 720799
Aquesta entrada ha esta publicada en Certificació Energètica d'edifics .News. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>