La Recepta Financera

Una correcta planificació financera és el millor remei i l’única manera de controlar la nostra economia domèstica. No obstant això, l’organització de les finances personals requereix paciència, temps i una metodologia adequada que seguir ja que has de tenir en compte no només les factures i rebuts, sinó també controlar l’estalvi, conèixer les condicions dels productes financers contractats -Hipoteca o préstecs oberts-, així com tenir especial cura en no sobre endeutar-nos.

Per començar, hem de saber des de quin punt partim i quina és la nostra situació. Per a això haurem de fer un petit balanç en el qual indicarem el nostre patrimoni o actiu, en el qual aniran detallats estalvis, propietats i diners de què es disposa, així com deutes i pagaments quotidians. Després de fer una projecció i una anàlisi a curt, mitjà i llarg termini, serà torn d’avaluar els possibles riscos d’afrontar en un futur, com pot ser un acomiadament, la reparació del cotxe per accident o qualsevol altre imprevist que pot fer saltar l’ equilibri de les nostres finances personals.

D’aquesta manera aconseguirem una visió més global i exhaustiva de la nostra situació financera, de manera que tocarà retallar i eliminar aquelles despeses supèrflues o que no siguin de primera necessitat per aconseguir incrementar els estalvis sense asfixiar la nostra economia de forma excessiva. És imprescindible per a això actuar amb responsabilitat i ser conseqüent, a més de tenir especial cura, ja que un dels errors més habituals és voler augmentar els estalvis de forma considerable en un període molt curt de temps. Per tant, serà crucial buscar un equilibri i aportar una quantitat que puguem assumir per no passar dificultats econòmiques a final de mes.

En aquest sentit, els experts recomanen no dedicar més del 40% dels ingressos a pagar deutes, ja que en cas de superar aquesta xifra posaríem en risc el marge de maniobra necessari per afrontar qualsevol imprevist o sobresalt econòmic. Així, una persona que cobri 1.200 euros nets no hauria de destinar més de 480 euros a pagar el total dels seus deutes, en el qual s’inclouen tots els préstecs oberts, targetes de crèdit, quota d’hipoteca, etcètera.

Finalment, el comparador financer i de microcrèdits recomana dur a terme un pla per pagar els nostres deutes de la forma més eficaç possible, a més d’automatitzar i actualitzar els números mensualment -en un full Excel, per exemple- per tenir un control total de les finances i disminuir els riscos i possibles sorpreses desagradables.

A tenir en compte:

Gestionar adequadament les finances personals i familiars no és difícil. Requereix una mica de dedicació per conèixer al detall els ingressos, les despeses imprescindibles, les despeses necessàries, els eventuals i imprevistos i els que es poden suprimir, perquè corresponen a capricis o a compres impulsives.

Quan estableixes l’hàbit d’anotar les despeses rigorosament durant un temps d’un dos o tres mesos, podràs tenir una visió força precisa d’on pots retallar, per destinar aquest estalvi o bé a pagar anticipadament deutes, com dèiem, o a estalvi i inversió. L’estalvi i inversió són la base del teu equilibri financer.

Finanzas personales

Potser en alguna ocasió se t’hagi passat pel cap demanar una bestreta de nòmina a la teva empresa perquè no arribaves a final de mes, però t’has fet enrere perquè no sabies exactament en què consistia, i si tenies dret a sol·licitar-ho. Una situació, la de demanar un avançament o sol·licitar préstecs ràpids, que en els últims anys s’ha normalitzat causa de la difícil situació econòmica per la qual han passat -i segueixen passant- moltes famílies espanyoles.

Les dades són reveladores: segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), quatre de cada deu llars a Espanya no poden afrontar despeses extraordinàries no previstes, com pot ser una multa de trànsit, una reparació a la llar o gaudir d’uns dies de lleure i vacances amb la parella o família. Per això, i pel fet que la crisi ha minvat els ingressos i la capacitat d’estalvi, l’avançament de nòmina pot ser una solució útil, sempre que se sol·liciti de forma puntual i excepcional.

 

Tens dret a la bestreta?

En primer lloc, has de ser conscient que la bestreta del salari és un dret recollit en l’article 29 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que “el treballador i, amb la seva autorització, els seus representants legals, tindran dret a percebre, sense que arribi el dia assenyalat per al pagament, bestretes a compte del treball ja realitzat “.

És a dir, com a empleat, no pots demanar que l’empresa et aboni els pròxims tres mesos de nòmina, sinó únicament la quantia corresponent al període treballat, però no cobrat. No obstant això, segons el citat Estatut, aquesta quantia no podrà excedir mai el 90% del salari meritat fins al moment de la sol·licitud de la bestreta. Per exemple, si cobres 1.200 euros al mes i demanes un avançament el dia 15, et correspondria com a màxim el 90% de la meitat de la teva nòmina, és a dir, 540 euros.

Ara bé, és cert que teòricament hi ha una sèrie de límits imposats, però en la pràctica els diferents convenis, així com la manera d’actuar de l’empresa, són per regla general més flexibles, atès que és possible negociar i plantejar unes condicions específiques i avantatjoses per al teu cas en particular.

¿Que classes de bestreta de nòmina hi ha?

Podem diferenciar dos tipus diferents de bestreta de nòmina segons qui et avança els diners:

- Bestretes de nòmina concedits per l’empresa. És el mètode més habitual, per comptar amb unes condicions aparentment més flexibles. Per descomptat, depèn del sector i empresa en què treballis i del conveni col·lectiu a què et aculls com a treballador.

- Bestretes de nòmina concedits pel banc. Són una espècie de préstecs que se sol·liciten a l’entitat bancària on tenim domiciliada la nòmina. Encara que, en aquest cas, hauràs de superar un control més exhaustiu per part del banc, ja que generalment analitzen l’historial creditici, quin tipus de contracte tens i la teva situació econòmica actual, entre d’altres variants. En aquest cas, la forma d’aconseguir la bestreta és o bé contractant un compte que incorpori aquesta característica (un compte nòmina, per exemple) o negociant amb el mateix banc les condicions de l’operació.

Quins avantatges i inconvenients té una bestreta de nòmina?

En definitiva, tot i que l’avançament de la nòmina pot ser una solució òptima per a molts treballadors, ha de ser utilitzat únicament com un recurs d’urgència, i en cap cas com una forma de finançament a la qual acudir reiteradament, ja que hi ha estipulat un límit màxim de peticions anuals i, a més, perjudicarà l’historial creditici.

Els comentaris estan tancats.