Que l'accés a Internet sigui universal ha sigut una de les demandes permanents dels usuaris a traves d'organitzacions com la Associació d'Internautes.

Des d'avui, pot ser que estiguem mes aprop de que sigui una realitat, a jutjar pel contingut d'un informe que la Comissió Europea ha publicat avui, en la que demana als "reguladors nacionals i als subministradors de telecomunicacions" que treballin per aconseguir "banda ample per a tothom".

Fins ara la Directiva del servei universal, estableix que "els ciutadans haurien de poder connectar-se a la xarxa telefònica publica amb una ubicació fixa i accedir als serveis telefonics públics per a efectuar comunicacions de veu i dades amb un accés funcional a Internet", el qual pot ser un mòdem RTB de 56Kb. Aquesta definició no ha canviat des del 2002.

L'informe planteja que el nou servei universal s'extengui a la telefonia mòbil, i al accés de banda ample a Internet. Un detall molt interessant, es que la velocitat d'aquest accés de banda ampla universal, estaria entre 1 i 2 Mbps.
 
Aquest document esta dirigit al Parlament, al Consell, als reguladors nacionals, als subministradors de telecomunicacions, a les associacions de consumidors i als ciutadans a participar amb un debat sobre la consecució de la 'Banda ample per a tots' a la UE. Les seves aportacions es tindran en conte a una Comunicació que la Comissió publicarà el segon semestre del 2009.
 
El que demana la UE no es cap bojeria i pot ser que algunes companyies ho vegin amb bons ulls. A la fi, incluir una connexió bàsica a Internet, serà dintre d'uns anys la única manera de vendre a algú una línea fixa.