La Factura Elèctrica. Com Optimitzar la potència contractada.

Contractació d'energia elèctrica

La potència contractada és la potència que us cal a la vostra llar per poder connectar els diferents aparells elèctrics de manera simultània. Si ajusteu la potència contractada a les vostres necessitats evitareu contractar kW de més, cosa que repercutirà econòmicament en la vostra factura elèctrica.

La potència que necessiteu depèn de dos factors. D’una banda, del tipus i quantitat d’ aparells elèctrics que tingueu, i de l’ altra, de la potència d’ aquests aparells.

Existeixen diferents mètodes per calcular la potència aproximada que necessiteu.

Si ja teniu la llum contractada (menys de 15 kW) i voleu comprovar si podeu disminuir-ne la potència, podeu fer servir diferents mètodes:

 • Mètode d’ estimació. Sumeu la potència de tots els vostres equips elèctrics (equips de climatització, radiadors elèctrics, nevera, assecadora, etc.). Afegiu 1 kW a la xifra resultant per a l’ enllumenat i petits electrodomèstics, i finalment dividiu el resultat entre 3, perquè normalment no utilitzareu tots els electrodomèstics alhora. Per a aquest mètode podeu utilitzar la calculadora de potència.
 • Mètode exacte. Adquiriu i instal·leu un lector de consum elèctric en temps real i mesureu el vostre consum durant uns quants dies. El consum màxim durant aquest període de temps serà la potència que hauríeu de tenir instal·lada com a mínim.

Si encara no teniu llum,abans de donar-la d’alta consulteu el butlletí elèctric, el document que acredita el bon estat de la instal·lació i que s’obté en el moment de donar d’alta la llum. Per tant, l’ha de tenir el propietari o promotor de l’immoble o la persona que va donar d’alta la instal·lació.

El butlletí elèctric especifica la potència màxima a instal·lar i la potència recomanada. Si creieu que la potència recomanada és excessiva per als vostres equips elèctrics, podreu ajustar-la.

A l’hora de contractar la potència de la vostra llar, possiblement haureu d’ajustar el valor necessari a l’alça d’acord amb les potències normalitzades.

Si voleu canviar la potència contractada es recomana que consulteu un instal·lador oficial.  A més, heu de tenir en compte que:

 • Només es permet un canvi de potència a l’any.
 • Qualsevol canvi de potència té costos associats.

Reduir la potència comporta despeses per part de la companyia elèctrica en concepte de desplaçament del tècnic. Augmentar la potència, que vol dir tenir accés a més potència de xarxa de distribució, suposa, a més, pagar a l’empresa distribuïdora els drets associats i regulats per la normativa vigent.

 

 

Publicat dins de Auditoria i estalvi energètic | Envia un comentari

Documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques. Catalunya

 

 

Nota Aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques.

En data 10 de novembre , es va publicar una Nota Aclaridora per concretar la documentació necessària per a  contractar el subministrament d’energia elèctrica motivada per l’entrada en vigor de la Llei 9/2014 , de 31 de juliol , de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Des de llavors el sistema de tramitació s’ha consolidat  i ha patit lleugers canvis que aconsellen revisar aquesta nota per ajustar-la a la realitat actual del sistema documental de tramitació  d’ instal·lacions de baixa tensió.

Link de la nota aclaridora documentació

 

 

Publicat dins de Activitats News | 1 comentari

Posada en funcionament o modificació substancial de les activitats sotmeses a Declaració responsable.Catalunya.

Llei de Simplificació

La Llei d’activitats  per la posada en funcionament o modificació de una activitat  té per objectiu reduir els tràmits, incrementant la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminant el temps per iniciar una activitat.

LA LLEI

El 13 d’agost de 2015 va entrar en vigor la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat. Regula de forma concreta el règim d’intervenció de les activitats innòcues i de baix risc sobre la seguretat de les persones els béns i el medi ambient, identificant el règim d’intervenció: declaració responsable o comunicació i la documentació a aportar.

 

El nou règim d’intervenció introduït per la Llei 16/2015 introdueix la mínima intervenció possible. Això suposa menys costos administratius per a les empreses. En aquest sentit, les empreses que posen en funcionament o fan una modificació substancial d’una activitat innòcua només han de:

1. Signar i presentar una declaració responsable davant l’Administració. La Declaració responsable és de finalització immediata, en el sentit que el titular no ha d’esperar la resposta de l’Administració i pot iniciar la seva activitat en el mateix moment que la comunica i que fa efectiu el pagament de les taxes corresponents.

2. Conservar el certificat tècnic signat per un/a tècnic/a competent, que és el document que us oferim en l’enllaç següent.

→ Descarregueu-vos el certificat per a fer la declaració responsable de les activitats econòmiques innòcues.

Com afecta

A partir de la entrada en vigor de la Llei de simplificació, el titular de l’activitat assumeix la responsabilitat de complir els requisits necessaris per mitjà d’una declaració responsable o una comunicació prèvia davant l’Administració i assegura que no és necessària cap llicència.

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de Activitats News | Envia un comentari

Infografia de La certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya

El document mostra de manera gràfica les dades corresponents als certificats inscrits al registre de certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya durant el derrer  semestre del 2015, segons la seva qualificació d’eficiència energètica.

Certificats segons la seva qualificació d’eficiència energètica

Data d’actualtizació: 31 de desembre de 2015 . Font: Institut Català d’Energia

Publicat dins de Certificació Energètica d'edifics .News | Envia un comentari

Infografia Mobilitat Eficient a Catalunya.

Dades dels diferents punts de re-càrrega públics i parc de vehicles eficients a Catalunya . ICAEN .  4T del 2015.

Publicat dins de Mobilitat eficient | Envia un comentari

Noves eines de certificació energètica dels edificis.

Noves eines de certificació

Us informem de què els Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme i de Foment ha signat una resolució conjunta per la que s’acorda que a partir del 14 de gener de 2016 entraran en vigor les noves einesde certificació energètica dels edificis.
Us recomanem acabar els tràmits que tingueu pendents ja que un cop es faci el canvi oficial d’eines,no es podrà usar les eines actuals.

Tingueu en compte que les eines de prova que es van posar a disposició dels tècnics durant el mes de setembre, no són les eines definitives i no es poden fer servir.

 

Publicat dins de Certificació Energètica d'edifics .News | Envia un comentari

Infografia de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis . Primer semestre 2015

El document mostra de manera gràfica les dades corresponents als certificats inscrits al registre de certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya durant el primer semestre del 2015, segons la seva qualificació d’eficiència energètica.

Publicat dins de Certificació Energètica d'edifics .News | Envia un comentari

Nou Cercador de Certificats d’eficiencia energètica d’edificis

www.gencat.cat

L’ICAEN publica una nova eina per poder cercar tots els edificis i habitatges amb Certificat d’Eficiència Energètica.

S’acaba de publicar a la pàgina web del ICAEN  , el Cercador de Certificats d’Eficiència Energètica de Catalunya. Es tracta d’una nova eina on es podran cercar tots els certificats d’eficiència energètica d’edificis inscrits al registre oficial.

En aquest cercador trobareu la informació tècnica dels diferents certificats d’eficiència energètica inclosos al Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Podeu fer la cerca mitjançant l’adreça de l’edifici o habitatge ( cal indicar com a mínim un codi postal  i un carrer ) , o bé amb l’identificador del tràmit (ID) de l’oficina Virtual de Tràmits (OVT) o del Canal Empresa  o també  amb la referència cadastral del edifici o habitatge . Un cop realitzada la cerca , podeu clicar sobre el registre desitjat per tal d’ obtenir la informació tècnica  disponible .

 • Adreça
 • Tràmit (ID)
 • Referència cadastral
 • URL del cercador de CEE

   

  Publicat dins de Certificació Energètica d'edifics .News | Envia un comentari

  Ajuts a l’eficiència i l’estalvi energètic

  IDAEHi ha quatre línies d’actuació: rehabilitació energètica d’edificis, transport, Pimes i indústria i enllumenat exterior.

  Aquestes línies d’actuació, dotades amb un pressupost de 168 milions d’euros, es concreten en diferents programes d’ajuts que han estat aprovats pel Consell d’Administració de l’IDAE, organisme que gestionarà els ajuts directes i de suport al finançament que s’han articulat.

  Els programes estan dotats amb pressupostos provinents del Fons Nacional d’Eficiència Energètica i dels Pressupostos Generals de l’Estat 2015, podent ser cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

  Els programes finançats amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica permetran generar estalvis equivalents a 131 ktep/any (1.523 GWh/any), la qual cosa suposa un estalvi equivalent al consum anual de més de 150.000 famílies.

  Aquests programes d’ajuts directes i de suport al finançament de projectes d’estalvi i eficiència energètica s’inscriuen en el marc del Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica 2014-2020 i permetran a Espanya complir amb els objectius d’estalvi que es deriven de la Directiva 2012/27/UE(*), alhora que suposaran un important estímul per a les inversions i l’ocupació.

  Es duran a terme quatre línies d’actuació: rehabilitació energètica d’edificis, transporti, PIME i gran empresa del sector industrial i enllumenat exterior municipal. Els estalvis produïts per aquests programes equivaldran al consum anual de més de 150.000 famílies i evitaran l’emissió anual a l’atmosfera de més de 440.000 tones de CO2.

  Rehabilitació energètica d’edificis

  L’objecte del present programa d’ajudes (d’ara endavant Programa) és incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars. Contribuir a assolir els objectius establerts a la Directiva 2012/27/EU.

  Termini: 6 de maig de 2015 fins 31 de desembre de 2016 (o a l’esgotament dels fons)

  Pressupost: 200.000.000 euros

  Beneficiaris:

  Podran ser beneficiaris d’aquest Programa d’ajuts:

  a)    Els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, ja siguin persones físiques, o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

  b)    Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.

  c)    Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis, que reuneixin els requisits que estableix l’article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

  d)    Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació a incloure en el Programa.

  e)      Les empreses de serveis energètics, entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.

  Tramitació: El procediment per a la tramesa telemàtica de la sol·licitud i documentació que ha d’acompanyar a la mateixa, serà publicat en la web de l’IDAE.

  Tipologia d’actuacions objecte de les ajudes: Els ajuts es destinaran a actuacions integrals en edificis existents de qualsevol ús (habitatge, administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulat per l’article 2.1 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), que afavoreixin l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica, l’aprofitament de les energies renovables i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i que compleixin amb les condicions establertes per aquestes bases reguladores, excloent-se, de manera expressa, l’obra de nova planta. Aquestes actuacions s’han d’enquadrar en una o diverses de les tipologies següents, les quals es descriuen en l’annex I:

  1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
  2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
  3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

   

  Característiques de l’ajut.

  Tipologia actuació Màxim a fons perdut Màxim préstec
  Ajuda % Ajuda addicional
  Eficiència Energètica Tipo 1: Envolupant tèrmica 30% En funció de l’ús de l’edifici i d’acord amb el que estableix Annex I, per al tipus d’actuació. Fins als límits de la normativa d’ajuts d’Estat o taxa de cofinançament FEDER en la comunitat autònoma on radiqui el projecte, segons l’annex V. 60%
  Tipus 2: Millora instal·lacions tèrmiques i il·luminació 20% 70%
  Energies Renovables Tipus 3: biomassa instal·lacions tèrmiques 25 % 65%
  Tipus 4: geotèrmica instal·lacions tèrmiques 30% 60%

   

  El lliurament dinerària sense contraprestació, en la quantia que s’estableixi en la resolució de concessió corresponent, serà efectuada al beneficiari que hagi justificat en temps i forma el compliment de l’actuació elegible, d’acord amb els requisits i condicions establerts en les presents bases .

  • No iniciat abans de l’entrada en vigor del programa.
  • Edifici existent, ha de figurar en el cadastre (abans del 2013).
  • En edificis d’habitatge, mínim 70% de la superfície destinada a aquest ús.
  • Cal demostrar que està al grup d’activitat econòmica hoteler.
  • Les actuacions han de millorar la qualificació energètica l’edifici al menys 1 lletra en kg CO2/m2 any respecte a la certificació
  • Execució de les actuacions s’iniciarà abans de 6 mesos des de la notificació.
  • Préstecs formalitzats en escriptura pública, costos a compte i càrrec del beneficiari en un termini de 70 dies de notificació, sota les condicions següents:
   • Euribor + 0,0%.
   • Termini màxim d’amortització del préstec: 12 anys, (inclòs un període de carència opcional d’1 any).
   • Aval del 20%.

  Només es consideraran elegibles les actuacions integrals sobre un o diversos dels tancaments (façana, coberta, buits, etc.) de l’envoltant tèrmica de l’edifici, però no sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment per a les actuacions que s’enquadren en la tipologia 1 de l’apartat tercer.
  Per ser considerada elegible una actuació en alguna de les tipologies 2, 3 i 4 de l’apartat tercer, la potència tèrmica nominal de generació de calor o fred de la nova instal·lació tèrmica haurà de ser major que les que s’indiquen a continuació:

  • Per a actuacions de la tipologia 2: 40 kW (en cas d’incloure instal·lació solar, aquesta haurà de tenir una potència de, almenys, 14 kW).
  • Per a actuacions de la tipologia 3: 40 kW.
  • Per a actuacions de la tipologia 4: 10 kW.

  Quan hi hagi múltiples generadors de calor, fred o d’ambdós tipus, i es procedeixi a la seva substitució, la potència s’obtindrà com suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred.

  En el cas de les actuacions que incorporin energia solar tèrmica, la potència, a aquests efectes, es determinarà multiplicant la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats per 0,7 kW / m2. En el cas que la instal·lació solar tèrmica sigui complementària amb un altre sistema de producció de calor o fred, sobre el qual s’actuï, la potència es determinarà com a suma de les potències de tots dos sistemes.

  En qualsevol cas, només seran objecte d’ajuda dins del Programa, les actuacions d’una o diverses de les tipologies descrites a l’apartat tercer, sempre que el cost elegible conjunt sobre el qual se sol·licita ajuda, superi els 30.000 €. D’altra banda, el cost elegible màxim a considerar per projecte objecte d’ajut, estarà limitat a un import de 4.000.000 € per al conjunt de les actuacions que es realitzin en un mateix projecte.

  Costos elegibles:

  Es consideren costos elegibles aquells que siguin necessaris per aconseguir els objectius energètics d’aquest Programa, per a cadascuna de les tipologies d’actuació, dins dels següents conceptes: els honoraris professionals satisfets per a l’elaboració, pel tècnic competent, del certificat d’eficiència energètica que preveu el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis; el cost de gestió de l’ajuda; el cost de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d’actuació objecte d’ajuda; els costos de la direcció facultativa de les obres; els costos d’execució de les obres, i instal·lacions en el seu cas; la inversió en equips efectuada; els costos d’execució de la instal·lació, obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries, els costos de redacció de l’informe especificat en el punt 1.d) de l’apartat quinzè, així com altres qüestions específiques de cada actuació segons es detallen en l’annex I, per a cada tipologia.

  No s’han d’incloure llicències, taxes, impostos o tributs.
  A aquests efectes, es consideraran com a costos de gestió de l’ajut, aquelles despeses que el sol·licitant pogués satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seva sol·licitud davant l’IDAE, per la qual cosa aquestes despeses, per ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual corresponent formalitzada amb l’empresari o professional corresponent, la còpia s’acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’ajuda conforme al que disposa per l’apartat onzè d’aquestes bases, justificant-se la realitat d’aquestes despeses, segons el que estableix l’apartat quinzè, mitjançant l’aportació de factura independent on constin degudament especificats els mateixos, a més de la documentació que pogués resultar exigible per a justificar el seu pagament.

  En cap cas s’admetrà que aquestes despeses de gestió superin el 4% de l’import de l’ajut atorgat, amb un límit de 3.000 € per expedient.

  Règim: Reglat (Concurrència competitiva simple: atorgant-se les sol·licituds que compleixin amb tots i cada un dels requisits establerts, per ordre de data de registre de la sol·licitud).

  Compatibilitat:  amb qualssevol altre ajut concedit, per a la mateixa finalitat, per qualssevol Administració pública o organismes o ens públics, nacionals o internacionals.

   

   

  Publicat dins de Certificació Energètica d'edifics .News | Envia un comentari

  Full actualitzat amb les dades de seguiment del PECAC 2012-2020

  S'actualitza el full amb les dades de seguiment del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic a Catalunya

  S’actualitza el full amb les dades de seguiment del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic a Catalunya

  Comparació amb les previsions del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 de les darreres dades disponibles corresponents a: potència elèctrica instal·lada, consum d’energia primària i intensitat energètica final. Darreres dades disponibles: març 2015.

   

  Full en format pdf amb les dades  del PECAC 2012-2020

  Publicat dins de Publicacions i guies energètiques | Envia un comentari